ℼ佄呃偙⁅瑨汭ਾℼⴭ楛⁦䕉潍楢敬㜠崠‾†㰠瑨汭挠慬獳∽潮樭⁳敩㝭㸢㰠嬡湥楤嵦ⴭਾℼⴭ楛⁦木⁴䕉潍楢敬㜠簩⠡䕉潍楢敬崩㰾ⴡ㸭㰊瑨汭挠慬獳∽潮樭≳氠湡㵧瘢≩砠汭獮∽瑨灴⼺眯睷眮⸳牯⽧㤱㤹砯瑨汭•浸湬㩳扦∽瑨灴⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭〲㠰是浢≬砠汭獮漺㵧栢瑴㩰⼯杯⹰敭港⍳•瑩浥捳灯㵥椢整獭潣数•瑩浥祴数∽瑨灴⼺猯档浥⹡牯⽧敗偢条≥ਾℼⴭℼ敛摮晩ⵝ㸭㰊瑨汭氠湡㵧瘢≩ਾ㰊敨摡ਾ††洼瑥⁡档牡敳㵴唢䙔㠭•㸯 †㰠ⴡ嬭晩氠⁴䕉㤠㹝 †㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴⼺栯浴㕬桳浩朮潯汧捥摯⹥潣⽭癳⽮牴湵⽫瑨汭⸵獪㸢⼼捳楲瑰ਾ††ℼ敛摮晩ⵝ㸭 †㰠楴汴㹥祈湵慤⁩牃瑥⁡꾺⁰♲慡畣整瀻琠潲杮渠냆믡掛☠畱瑯쐻閻戠믡⚙畱瑯※♣慡畣整挻쐠ꆺ⁩♬慹畣整㨻䜠♩慡畣整※♢慡畣整渻瘠愦牧癡㭥琠慲杮戠믡₋ꮺ楧믡₯杮祵攦楣捲渻⼼楴汴㹥ਊ洼瑥⁡慮敭∽敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽郄甦捡瑵㭥杮琠敨뾺栠ꆺ档‬鮻⁩釄愦楣捲礻氠漦楣捲※祈湵慤⁩牃瑥⁡꾺⁰♲慡畣整瀻琠潲杮渠냆믡掛쐠Ꞻ⁵楴攦楣捲渻쐠⚑瑡汩敤※档椦捡瑵㭥桮琠ꦻ⁣焦潵㭴釄믡ₕ馻焦潵㭴瘠믡₁♣慡畣整挻쐠ꆺ⁩♬慹畣整⸻⼢㰾敭慴渠浡㵥欢祥潷摲≳挠湯整瑮∽祈湵慤⁩牃瑥⁡•㸯㰊敭慴渠浡㵥愢瑵潨≲挠湯整瑮∽數慨⹹湶•㸯㰊ⴡ‭灏湥䜠慲桰搠瑡⁡ⴭਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯猺瑩彥慮敭•潣瑮湥㵴砢桥祡瘮≮⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯琺灹≥挠湯整瑮∽敗獢瑩≥⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯氺捯污≥挠湯整瑮∽楶噟≎⼠ਾ㰊敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢灡彰摩•潣瑮湥㵴ㄢㄶ㈴〶㌰㠸㈲〴∶⼠ਾℼⴭ洼瑥⁡牰灯牥祴∽扦愺浤湩≳挠湯整瑮∽〱〰㔰ㄱ㌱㈷㈱∵⼠ⴾ㸭ਊ㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楴汴≥渠浡㵥琢瑩敬•潣瑮湥㵴䠢畹摮楡䌠敲慴氠뫡炯爠愦捡瑵㭥⁰牴湯⁧왮鮻⁣焦潵㭴釄믡ₕ馻焦潵㭴挠愦捡瑵㭥⁣釄뫡榡氠礦捡瑵㭥›楇愦捡瑵㭥戠愦捡瑵㭥♶条慲敶※牴湡⁧讻瘠뫡溫朠꾻渠畧♹捥物㭣≮⼠㰾敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧敤捳楲瑰潩≮挠湯整瑮∽郄甦捡瑵㭥杮琠敨뾺栠ꆺ档‬鮻⁩釄愦楣捲礻氠漦楣捲※祈湵慤⁩牃瑥⁡꾺⁰♲慡畣整瀻琠潲杮渠냆믡掛쐠Ꞻ⁵楴攦楣捲渻쐠⚑瑡汩敤※档椦捡瑵㭥桮琠ꦻ⁣焦潵㭴釄믡ₕ馻焦潵㭴瘠믡₁♣慡畣整挻쐠ꆺ⁩♬慹畣整⸻•㸯洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯町汲•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮票湵慤⵩牣瑥ⵡ慬⵰慲⵰牴湯ⵧ畮捯搭ⵯ潢挭捡搭楡氭⵹楧ⵡ慢⵮慶琭慲杮戭⵩慶⵮楧⵵杮祵湥栮浴≬⼠ਾ洼瑥⁡牰灯牥祴∽杯椺慭敧•潣瑮湥㵴栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮灵潬摡⽳桴浵⽢㐶砰㠴⼰數慨役牣瑥彡〳㔰㌲ㅟ樮杰•㸯㰊ⴡ‭佈䕍䥟䑎塅ⴠ㸭††††氼湩敲㵬挢湡湯捩污•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯畹摮楡挭敲慴氭灡爭灡琭潲杮渭潵ⵣ潤戭ⵯ慣ⵣ慤⵩祬札慩戭湡瘭ⵡ牴湡ⵧ楢瘭湡札畩渭畧敹⹮瑨汭•㸯਍††洼瑥⁡牰灯牥祴∽慩洺牡畫彰牵≬挠湯整瑮∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯畹摮楡挭敲慴氭灡爭灡琭潲杮渭潵ⵣ潤戭ⵯ慣ⵣ慤⵩祬札慩戭湡瘭ⵡ牴湡ⵧ楢瘭湡札畩渭畧敹⹮慩•㸯਍ †㰠敭慴瀠潲数瑲㵹漢㩧楳整湟浡≥挠湯整瑮∽數慨⹹湶•㸯 †㰠敭慴瀠潲数瑲㵹昢㩢慰敧≳挠湯整瑮∽㐴〵㤸㐱㈲㔷㔶∵⼠ਾ††洼瑥⁡潣瑮湥㵴砧桥祡瘮❮渠浡㵥䄧瑵潨❲⼠ਾ †㰠敭慴渠浡㵥䠢湡桤汥䙤楲湥汤≹挠湯整瑮∽牔敵•㸯 †㰠敭慴渠浡㵥䴢扯汩佥瑰浩穩摥•潣瑮湥㵴㌢〲•㸯 †㰠敭慴渠浡㵥瘢敩灷牯≴挠湯整瑮∽楷瑤㵨敤楶散眭摩桴‬湩瑩慩⵬捳污㵥∱⼠ਾ††洼瑥⁡瑨灴攭畱癩∽潣瑮湥⵴慬杮慵敧•潣瑮湥㵴瘢⵩湶•㸯 †㰠敭慴栠瑴⵰煥極㵶挢敬牡祴数•潣瑮湥㵴漢≮⼠ਾ††氼湩敲㵬猢潨瑲畣⁴捩湯•牨晥∽甯汰慯獤是汩獥砯桥祡㈥椰潣⵮㄰⹮湰≧⼠ਾ †㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳瀯条牥挮獳•㸯 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣⼢異汢捩愯瑵⽯獪樯畱牥⹹業⹮獪㸢⼼捳楲瑰ਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳煪敵祲礮楩捡楴敶潦浲樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠ⴡ‭琼瑩敬堾⁥慈⁹⁼桃祵꫃牴湡⁧桴듃杮琠湩‬釄챡溁⁨楧챡₁數쌠₴썴₴數洠ꇃ㱹琯瑩敬‾ⴭਾ †㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳港牯慭楬敺洮湩挮獳•㸯 †㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳洯楡⹮㑶洮湩挮獳•㸯 †㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳砯桥祡瘮㈵洮湩挮獳•㸯 †㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳洯扯汩⹥數慨⹹敲㡶⸰業⹮獣≳⼠ਾ††氼湩敲㵬猢祴敬桳敥≴栠敲㵦⼢異汢捩愯瑵⽯獣⽳潦瑮愭敷潳敭洮湩挮獳•㸯 †㰠楬歮爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳振汯牯潢⹸獣≳⼠ਾ †㰠捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳煪敵祲攮獡湩⹧業⹮獪㸢⼼捳楲瑰ਾ††猼牣灩⁴牳㵣⼢異汢捩愯瑵⽯獪樯畱牥⹹潣歯敩洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳敨灬牥洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳煪敵祲搮瑯潤摴瑯洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳敤整瑣洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳慭湩瘮⸵業⹮獪㸢⼼捳楲瑰ਾ †㰠捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳煪敵祲挮汯牯潢⵸業⹮獪㸢⼼捳楲瑰ਾ㰊捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯灡獩朮潯汧⹥潣⽭獪瀯慬晴牯⹭獪㸢⼼捳楲瑰ਾ㰊ⴡ‭汇扯污猠瑩⁥慴⁧木慴⹧獪
‭潇杯敬䄠慮祬楴獣愠摤㈠ⴸⴹ〲ㄲⴠ㸭㰊ⴡ‭慭挠⁵㰠捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤ⵇ㙇㡇䍊䨱䍙㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩㹴 眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛਻†畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩੽†瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩਻ 朠慴⡧挧湯楦❧‬䜧䜭䜶䨸ㅃ奊❃㬩㰊猯牣灩㹴ⴠ㸭ਊℼⴭ洠⁡潭⁩摡⁤ㄲ㘯㈯㈰″潇杯敬琠条⠠瑧条樮⥳ⴠ㸭㰊捳楲瑰愠祳据猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴浧湡条牥挮浯术慴⽧獪椿㵤ⵇ夶䱄兒ㅈ噚㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩㹴 眠湩潤⹷慤慴慌敹⁲‽楷摮睯搮瑡䱡祡牥簠⁼嵛਻†畦据楴湯朠慴⡧笩慤慴慌敹⹲異桳愨杲浵湥獴㬩੽†瑧条✨獪Ⱗ渠睥䐠瑡⡥⤩਻ 朠慴⡧挧湯楦❧‬䜧㘭䑙剌䡑娱❖㬩㰊猯牣灩㹴ਊ††猼祴敬ਾ⼊㈪ⴹㄱ㈭㈰⨱ਯ䀊敭楤⁡漠汮⁹捳敲湥愠摮⠠業⵮楷瑤㩨ㄠ㈲瀰⥸੻††⨯戊摯⹹畦汬摡⁳挮湯慴湩牥⁻†潰楳楴湯›敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㈠※楷瑤㩨ㄠ〰瀰㭸⬠楷瑤㩨ㄠ㈰瀰㭸洠牡楧㩮〠愠瑵㭯漠敶晲潬㩷甠獮瑥紻戊摯⹹畦汬摡⁳挮湯慴湩牥⸠潢祤⁻慢正牧畯摮›昣晦椡灭牯慴瑮※楷瑤㩨ㄠ〰瀰㭸⬠楷瑤㩨ㄠ㈰瀰㭸⬠慰摤湩㩧ㄠ瀰⁸〱硰〠ㄠ瀰㭸瀠摡楤杮›〱硰〠〠〠※慭杲湩琭灯›㬰戠硯猭穩湩㩧戠牯敤⵲潢㭸††汦慯㩴氠晥㭴੽敨摡牥栮慥敤⁲慮⹶敭畮‬栮浯ⵥ業摤敬⁻楷瑤㩨ㄠ〰℥浩潰瑲湡㭴素戊摯⁹⁻潰楳楴湯›敲慬楴敶椡灭牯慴瑮※慢正牧畯摮町汲⼨異汢捩栯浴㕬愯獤㈯㈰⼳㠲㘭瀯⽣䝂㉟〰弰㈱〰樮杰
潮爭灥慥⁴散瑮牥琠灯㌠瀰⁸楦數⁤੽潦瑯牥⁻潰楳楴湯›敲慬楴敶※楷瑤㩨ㄠ〰㬥搠獩汰祡›湩楬敮戭潬正※੽⼪ਊ †⨯戠摯⹹畦汬摡⁳挮湯慴湩牥⁻†潰楳楴湯›敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㈠※楷瑤㩨ㄠ〰瀰㭸⬠楷瑤㩨ㄠ㈰瀰㭸洠牡楧㩮〠愠瑵㭯漠敶晲潬㩷甠獮瑥紻 †戠摯⹹畦汬摡⁳挮湯慴湩牥⸠潢祤⁻慢正牧畯摮›昣晦椡灭牯慴瑮※楷瑤㩨ㄠ〰瀰㭸⬠楷瑤㩨ㄠ㈰瀰㭸⬠慰摤湩㩧ㄠ瀰⁸〱硰〠ㄠ瀰㭸瀠摡楤杮›〱硰〠〠〠※慭杲湩琭灯›㬰戠硯猭穩湩㩧戠牯敤⵲潢㭸††汦慯㩴氠晥㭴੽††敨摡牥栮慥敤⁲慮⹶敭畮‬栮浯ⵥ業摤敬⁻楷瑤㩨ㄠ〰℥浩潰瑲湡㭴素 †戠摯⹹畦汬摡⁳⁻潰楳楴湯›敲慬楴敶椡灭牯慴瑮※慢正牧畯摮町汲⼨異汢捩栯浴㕬愯獤㈯㈰⼲ㅔ⼱⼱杢潴⹰湰⥧渠ⵯ敲数瑡挠湥整⁲〳硰映硩摥素 †戠摯⹹畦汬摡㩳敢潦敲⁻敨杩瑨›慣捬
〱瘰⁨‭〳瀰⥸※楷瑤㩨ㄠ〰㬥挠湯整瑮›✧※潰楳楴湯›楦數㭤氠晥㩴〠※潴㩰㌠〳硰※⵺湩敤㩸〠※慢正牧畯摮椭慭敧›楬敮牡札慲楤湥⡴〣㉡㐹ⰵ⌠挰挱〳㬩†੽††潦瑯牥⁻潰楳楴湯›敲慬楴敶※楷瑤㩨ㄠ〰㬥搠獩汰祡›湩楬敮戭潬正※੽††戮硯栭浯ⵥ慬杲ⱥ⸠潨敭洭摩汤⁥琮灯瘭敩ⱷ⸠潨敭洭楡渮睥⵳敤慴汩⁻慰摤湩ⵧ敬瑦›〱硰椡灭牯慴瑮※੽††潢祤戮摯敹慭慧楺敮⸠汦慯楴杮愭獤⁻楤灳慬㩹渠湯Ⅵ浩潰瑲湡㭴素⼪ †ਠ††⨯潢祤笠戠捡杫潲湵㩤甠汲⼨異汢捩栯浴㕬愯獤㈯㈰⼱ㅔ⼲杢敬瑦樮杰
潮爭灥慥⁴敬瑦戠瑯潴Ɑ牵⡬瀯扵楬⽣瑨汭⼵摡⽳〲ㄲ启㈱戯牧杩瑨樮杰
潮爭灥慥⁴楲桧⁴潢瑴浯⌠〰㬰戠捡杫潲湵ⵤ楳敺›㔲㬥戠捡杫潲湵ⵤ瑡慴档敭瑮›楦數㭤素⼪ †⨯戠摯⁹挮湯慴湩牥⸠潢祤⁻慢正牧畯摮›昣晦椡灭牯慴瑮※楷瑤㩨ㄠ㈰瀰㭸瀠摡楤杮›〱硰ㄠ瀰⁸‰〱硰※慭杲湩琭灯›㬰戠硯猭穩湩㩧戠牯敤⵲潢㭸††汦慯㩴氠晥㭴੽††敨摡牥栮慥敤⁲慮⹶敭畮‬栮浯ⵥ業摤敬⁻楷瑤㩨ㄠ〰℥浩潰瑲湡㭴素 †戠摯⁹扻捡杫潲湵㩤甠汲⼨異汢捩栯浴㕬愯獤㈯㈰⼱ㅔ⼲杢敬瑦樮杰
潮爭灥慥⁴敬瑦戠瑯潴Ɑ牵⡬瀯扵楬⽣瑨汭⼵摡⽳〲ㄲ启㈱戯牧杩瑨樮杰
潮爭灥慥⁴楲桧⁴潢瑴浯⌠〰㬰戠捡杫潲湵ⵤ楳敺›㔲㬥戠捡杫潲湵ⵤ瑡慴档敭瑮›楦數㭤素 †戠摯⁹挮湯慴湩牥⁻†††眠摩桴›〱〲硰※†洠牡楧㩮〠愠瑵㭯††癯牥汦睯›湵敳㭴⩽ਯ੽⨯㤲ㄭⴱ〲ㄲ⼪ਊ††渮睥⵳敤慴汩瀠⁻整瑸愭楬湧樺獵楴祦※੽††††渮睥⵳敤慴汩琠扡敬琠⁤੻††††††慰摤湩㩧㔠硰਻††††੽††††栮慥汤湩ⵥ癥湥⁴汵氠⁩⁡੻††††††潣潬㩲⌠昶㉡㍣਻††††††楬敮栭楥桧㩴ㄠ瀷㭸 †††素 †††⸠敨摡楬敮攭敶瑮甠楬笠 †††††洠牡楧⵮潴㩰㌠硰਻††††੽††††氮獩⵴潴⵰敮獷⸠瑩浥氠⁩⁡੻††††††潣潬㩲⌠〰㬰 †††素 †††⸠潢⁸琮瑩敬愠笠 †††††映湯⵴敷杩瑨›潢摬਻††††††整瑸琭慲獮潦浲›灵数捲獡㭥 †††素 †††⸠橶⵳潰瑳牥笠 †††††戠捡杫潲湵ⵤ敲数瑡›潮爭灥慥㭴 †††††戠捡杫潲湵ⵤ潰楳楴湯›〵‥〵㬥 †††††戠捡杫潲湵ⵤ楳敺›潣瑮楡㭮 †††††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥਻††††††敨杩瑨›〱┰਻††††††慭杲湩›㬰 †††††瀠摡楤杮›㬰 †††††瀠獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥 †††††眠摩桴›〱┰਻††††੽††††琮灯愭獤渺瑯㨨浥瑰⥹笠 †††††洠牡楧⵮潴㩰ㄠ瀰㭸 †††素 †††⸠潮⵴敤歳潴⁰੻††††††楤灳慬㩹渠湯㭥 †††素 †††䀠敭楤⁡猠牣敥湡⁤洨硡眭摩桴›㘹瀰⥸愠摮⠠業⵮楷瑤㩨㜠㔱硰
੻††††††‪੻††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀶㭸 †††††素 †††††⸠潨敭洭摩汤⁥挮汯氭晥⁴੻††††††††楷瑤㩨㘠┰਻††††††੽††††††栮浯ⵥ業摤敬⸠潣⵬業摤敬笠 †††††††洠牡楧⵮楲桧㩴〠਻††††††††楷瑤㩨㌠┵਻††††††੽††††੽††††浀摥慩†捳敲湥愠摮⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㐱硰
੻††††††‪੻††††††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀶㭸 †††††素 †††††⸠潨敭洭摩汤⁥挮汯氭晥⁴੻††††††††楷瑤㩨㤠┵਻††††††††潢摲牥›㬰 †††††††瀠摡楤杮氭晥㩴ㄠ瀰㭸 †††††素 †††††⸠潢祤⸠潨敭洭摩汤⁥挮汯洭摩汤⁥੻††††††††慭杲湩爭杩瑨›㬰 †††††††瀠摡楤杮爭杩瑨›㬰 †††††††戠牯敤㩲〠਻††††††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥 †††††素 †††††⸠潮⵴敤歳潴⁰੻††††††††楤灳慬㩹戠潬正਻††††††੽††††੽††††栮浯ⵥ業摤敬⸠潣⵬敬瑦甠楬椠杭笠 †††††映潬瑡›敬瑦਻††††††慭杲湩爭杩瑨›瀸㭸 †††††洠牡楧⵮潴㩰㌠硰਻††††††慭杲湩氭晥㩴ㄠ硰਻††††੽††††汵礮楩慐敧⁲⁡੻††††††敨杩瑨›㜱硰਻††††੽††⼼瑳汹㹥ਊ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††††畦据楴湯猠牣汯䑬睯偮条⡥
੻††††††慶⁲捳彲敨杩瑨㴠猠牣敥⹮癡楡䡬楥桧㭴 †††††␠✨洣楡灮条❥⸩湡浩瑡⡥੻††††††††慭杲湩潔㩰猠牣桟楥桧⁴‫瀢≸ †††††素‬㔱〰㬩 †††††猠瑥楔敭畯⡴畦据楴湯⤨笠 †††††††␠✨洣楡灮条❥⸩湡浩瑡⡥੻††††††††††慭杲湩潔㩰∠〲瀰≸ †††††††素‬㔱〰㬩 †††††素‬〸〰㬩 †††素ਊ††††畦据楴湯猠牣汯啬偰条⡥
੻††††††⠤⌧慭湩慰敧⤧愮楮慭整笨 †††††††洠牡楧呮灯›㈢〰硰ਢ††††††ⱽㄠ〵⤰਻††††੽††⼼捳楲瑰ਾ †㰠ⴡ‭桃湡⁧剕獌琠桷牥癥牥嘠摩潥樮⁳楦敬⁳楷汬戠⁥潨瑳摥ⴠ㸭 †㰠楬歮栠敲㵦⼢異汢捩愯瑵⽯獣⽳楶敤ⵯ獪瘮⸵業⹮獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•祴数∽整瑸振獳•㸯 †㰠ⴡ‭楶敤⹯獪洠獵⁴敢椠桴⁥格慥㹤映牯漠摬牥䤠獅琠潷歲‮ⴭਾ††猼牣灩⁴牳㵣⼢異汢捩愯瑵⽯獪瘯摩潥搮癥洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴 †㰠ⴡ‭湕敬獳甠楳杮琠敨䌠乄栠獯整⁤敶獲潩Ɱ甠摰瑡⁥桴⁥剕⁌潴琠敨䘠慬桳匠䙗ⴠ㸭 †㰠捳楲瑰瘾摩潥獪漮瑰潩獮昮慬桳献晷㴠∠瘯摩潥獪瘯摩潥樭⹳睳≦㰻猯牣灩㹴 †㰠瑳汹㹥 †††渠癡洮湥⁵汵氠Ⱪ †††渠癡洮湥⁵汵氠⹩捡楴敶笠 †††††瀠摡楤杮›‰〱硰਻††††੽††††戮湡敮⵲〱〰硰笠 †††††洠牡楧㩮㘠硰愠瑵椡灭牯慴瑮਻††††੽††⼼瑳汹㹥 †㰠敭慴渠浡㵥挢牳ⵦ潴敫≮挠湯整瑮∽癷〵䩮偣渳歕䜰㕐獧獹癲樷䵬煘歅歬䰱呌䱆硃•㸯 †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †††␠愮慪卸瑥灵笨 †††††栠慥敤獲›੻††††††††堧䌭剓ⵆ佔䕋❎›⠤洧瑥孡慮敭∽獣晲琭歯湥崢⤧愮瑴⡲挧湯整瑮⤧ †††††素 †††素㬩 †㰠猯牣灩㹴ਊ††ℼⴭ䈠䝅义唠楮敶獲污吠慲正湩⁧ⴠ㸭 †㰠捳楲瑰ਾ††††昨湵瑣潩⡮ⱩⱳⱯⱧⱲⱡ⥭楻❛潇杯敬湁污瑹捩佳橢捥❴㵝㭲孩嵲椽牛籝晼湵瑣潩⡮笩 †††††††††⠠孩嵲焮椽牛⹝籱孼⥝瀮獵⡨牡畧敭瑮⥳ⱽ孩嵲氮ㄽ渪睥䐠瑡⡥㬩㵡⹳牣慥整汅浥湥⡴⥯ਬ††††††††㵭⹳敧䕴敬敭瑮䉳呹条慎敭漨嬩崰愻愮祳据ㄽ愻献捲朽活瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨洬਩††††⥽眨湩潤ⱷ潤畣敭瑮✬捳楲瑰Ⱗ⼧眯睷朮潯汧ⵥ湡污瑹捩⹳潣⽭湡污瑹捩⹳獪Ⱗ朧❡㬩 †††朠⡡挧敲瑡❥‬唧ⵁㄶ㜷㘳㘹㈭Ⱗ✠畡潴⤧਻††††慧✨敳摮Ⱗ✠慰敧楶睥⤧਻††⼼捳楲瑰ਾ††ℼⴭ䔠䑎唠楮敶獲污吠慲正湩⁧ⴭਾ ††ℼⴭ匠慴瑲䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭਾ††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††慟牴彫灯獴㴠笠愠牴彫捡瑣∺朶䩶ㅬ㡡剆㉨椷Ⱒ搠浯楡㩮砢桥祡瘮≮搬湹浡捩›牴敵㭽 †⠠畦据楴湯⤨笠瘠牡愠⁳‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮✨捳楲瑰⤧※獡琮灹⁥‽琧硥⽴慪慶捳楲瑰㬧愠⹳獡湹⁣‽牴敵※獡献捲㴠∠瑨灴㩳⼯㍤焱癢挱桴散獣挮潬摵牦湯⹴敮⽴瑡歲樮≳※慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猧牣灩❴嬩崰猻瀮牡湥乴摯⹥湩敳瑲敂潦敲愨ⱳ猠㬩素⠩㬩 †㰠猯牣灩㹴 †㰠潮捳楲瑰㰾浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺搯渵獸㡴牦睵稴挮潬摵牦湯⹴敮⽴瑡歲朮晩愿捣畯瑮㘽癧汊愱䘸桒㜲≩猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•敨杩瑨∽∱眠摩桴∽∱愠瑬∽•㸯⼼潮捳楲瑰ਾ††ℼⴭ䔠摮䄠敬慸䌠牥楴祦䨠癡獡牣灩⁴ⴭ‾ਠ †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢 †⠠畦据楴湯⤨笠 †††瘠牡瀠‽潤畣敭瑮挮敲瑡䕥敬敭瑮∨捳楲瑰⤢਻††††潰琮灹⁥‽琢硥⽴慪慶捳楲瑰㬢 †††瀠⹯獡湹⁣‽牴敵਻††††潰献捲㴠∠瑨灴㩳⼯灡獩朮潯汧⹥潣⽭獪瀯畬潳敮樮㽳異汢獩敨楲㵤ㄱㄵ㜲㘹㐳㠲㜱㤸㤲ㄴ∵਻††††慶⁲⁳‽潤畣敭瑮朮瑥汅浥湥獴祂慔乧浡⡥猢牣灩≴嬩崰਻††††⹳慰敲瑮潎敤椮獮牥䉴晥牯⡥潰‬⥳਻††⥽⤨਻⼼捳楲瑰ਾ㰊ⴡ‭潌摡䘠捡扥潯䑓⁋潦⁲慊慶捓楲瑰ⴠ㸭㰊楤⁶摩∽扦爭潯≴㰾搯癩ਾℼⴭ㰠捳楲瑰愠祳据搠晥牥挠潲獳牯杩湩∽湡湯浹畯≳猠捲∽瑨灴㩳⼯潣湮捥⹴慦散潢歯渮瑥瘯彩乖猯此樮⍳晸浢㵬☱敶獲潩㵮ㅶ⸶∰渠湯散∽䝆卵奤唳㸢⼼捳楲瑰‾ⴭਾ猼牣灩⁴獡湹⁣敤敦⁲牣獯潳楲楧㵮愢潮祮潭獵•牳㵣栢瑴獰⼺振湯敮瑣昮捡扥潯⹫敮⽴楶噟⽎摳⹫獪砣扦汭ㄽ瘦牥楳湯瘽㘱〮愦灰摉㜽㈶㤱㔹㐰〳㜴㔵愦瑵䱯杯灁䕰敶瑮㵳∱渠湯散∽䵮桬朱䭘㸢⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩⁴牳㵣⼢潰異彰摡彳楶敤⹯獪㸢⼼捳楲瑰ਾℼⴭ㰠捳楲瑰猠捲∽⼯橶⹳敺据湤渮瑥椯㡥ㄯㄮㄮ瘯摩潥獪椭㡥洮湩樮≳㰾猯牣灩㹴㰊楬歮栠敲㵦⼢瘯獪種湥摣⹮敮⽴⸵⸴⼶楶敤ⵯ獪洮湩挮獳•敲㵬猢祴敬桳敥≴ਾ猼牣灩⁴牳㵣⼢瘯獪種湥摣⹮敮⽴⸵⸴⼶楶敤⹯業⹮獪㸢⼼捳楲瑰‾ⴭਾ猼祴敬ਾ浀摥慩⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㠶硰਩੻搮獥潴筰楤灳慬㩹渠湯⁥椡灭牯慴瑮੽੽⸊捶湯牴汯筬 †瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥 †氠晥㩴〠਻††潴㩰ⴠ㔲硰਻††敨杩瑨›㔲硰਻††楷瑤㩨ㄠ㔷硰਻††整瑸愭楬湧›楲桧㭴 †戠捡杫潲湵㩤爠执⡡ⰰ〠‬ⰰ〠㠮㬩 †搠獩汰祡›汦硥਻੽⸊捶湯牴汯⹩慦⁻ਠ††畣獲牯›潰湩整㭲†ਠ††潣潬㩲⌠晦㭦 †洠牡楧㩮‰瀸㭸 †氠湩ⵥ敨杩瑨›㔲硰਻††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀶㭸 †映湯⵴瑳汹㩥渠牯慭椡灭牯慴瑮਻††⵺湩敤㩸ㄠ〰〰਻††素㰊猯祴敬ਾਠ †㰠楤⁶汣獡㵳瘢潣瑮潲汬愠摮瑹獥≴ਾ††††猼慰汣獡㵳瘢業楮•楴汴㵥䐢睯≮椠㵤戢湴業楮•慤慴猭慴畴㵳漢数≮ਾ††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ档癥潲⵮潤湷㸢⼼㹩⼼灳湡ਾ †††㰠灳湡挠慬獳∽灶慬灹畡敳•楴汴㵥倢畡敳•摩∽瑢灮慬≹搠瑡ⵡ瑳瑡獵∽汰祡㸢 †††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦瀭畡敳㸢⼼㹩⼼灳湡ਾ †††㰠灳湡挠慬獳∽牶灥慬≹琠瑩敬∽敒汰祡•摩∽瑢牮灥慬≹搠瑡ⵡ瑳瑡獵∽汰祡㸢 †††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦爭晥敲桳㸢⼼㹩⼼灳湡ਾ††††猼慰汣獡㵳瘢潺浯•楴汴㵥䴢硡浩穩⁥‭楍楮業敺•慤慴猭慴畴㵳漢≮椠㵤戢湴潺浯•ਾ††††††椼挠慬獳∽慦映ⵡ潣灭敲獳㸢⼼㹩⼼灳湡ਾ††††猼慰汣獡㵳瘢汣獯≥猠祴敬∽潣潬㩲⌠晦㭦瀠摡楤杮爭杩瑨›瀸㭸挠牵潳㩲瀠楯瑮牥※楬敮栭楥桧㩴㈠瀵㭸•楴汴㵥쐢쎐溳⁧楖敤썮禠•摩∽瑢据潬敳•쐾쎐溳㱧猯慰㹮††㰊ⴡ‭†††† †††㰠灳湡挠慬獳∽浶瑵≥琠瑩敬∽畍整•慤慴猭慴畴㵳漢晦•摩∽瑢浮瑵≥㸠 †††††㰠⁩汣獡㵳昢⁡慦瘭汯浵ⵥ景≦㰾椯㰾猯慰㹮ਊ††††ⴠ㸭 †㰠搯癩ਾ⼼楤㹶ਊ⼼敨摡ਾ  †㰠潢祤挠慬獳∽數慨⁹畦汬摡≳‾ਊ㰊楤⁶汣獡㵳挢湯慴湩牥㸢ਊ††搼癩挠慬獳∽楳整眭慲⁰汣慥晲硩•瑳汹㵥瀢獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥㸢 †††㰠瑳汹㹥 †⸠敲慬楴敶灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥੽††昮潬瑡湩ⵧ摡筳†੽††昮硩摥⁻潴㩰挠污⡣〵桶ⴠ㈠〵硰㬩瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥†稠椭摮硥›㤹㤹㤹㤹㬹†⁽†ਠ††昮硩摥椠杭⁻栫楥桧㩴㌠〰硰※੽††昮硩摥氭晥筴氠晥㩴ⴠ㔱瀰㭸素 †⸠楦數ⵤ楲桧筴爠杩瑨›ㄭ〵硰※੽†⼠‪浀摥慩⠠業⵮楷瑤㩨ㄠ〳瀰⥸⁻昮硩摥氭晥筴敬瑦›ㄭ〵硰紻††昮硩摥爭杩瑨⁻楲桧㩴ⴠ㔱瀰㭸素素 †䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴›㈱㤹硰笩⸠楦數ⵤ敬瑦汻晥㩴ⴠ㌱瀰㭸⁽†⸠楦數ⵤ楲桧筴爠杩瑨›ㄭ〳硰※⁽⩽ਯ††戮ㅮ㈰‴摻獩汰祡›潮敮紻 †䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴›㌱〷硰笩⸠湢慬杲⁥摻獩汰祡›潮敮紻⸠湢〱㐲摻獩汰祡›汢捯㭫⁽昮硩摥氭晥筴氠晥㩴ⴠ㈱瀰㭸素†昮硩摥爭杩瑨⁻楲桧㩴ⴠ㈱瀰㭸素素 †䀠敭楤⁡洨硡眭摩桴›〱〰硰笩⸠楦數⁤摻獩汰祡›潮敮紻素㰊猯祴敬ਾℼⴭ†戠湡敮⵲汦慯楴杮氭晥⵴楲桧⁴ⴭਾ††††搼癩椠㵤䘢潬瑡敌瑦摁≳挠慬獳∽汦慯楴杮愭獤•瑳汹㵥瀢獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥氠晥㩴ⴠ㐱瀰㭸琠灯›〷硰※⵺湩敤㩸㤠㤹㬹•慤慴琭灯∽㐳㸢 †††††㰠楤⁶摩∽摡捳汴〰偟彃汆慯彴敌瑦•汣獡㵳猢浩汰扥湡敮≲愠楬湧∽散瑮牥㸢 †††††††㰠楤⁶污杩㵮挢湥整≲挠慬獳∽楳灭敬慢湮牥•瑳汹㵥∢ਾ††††††††猼慰汣獡㵳愢獤瑩浥•敲㵬㐢∳琠条∽楌敢瑲獹映潬瑡湩⁧敬瑦㸢 †††††††††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††††搼癩椠㵤䘢潬瑡楒桧䅴獤•汣獡㵳昢潬瑡湩ⵧ摡≳猠祴敬∽潰楳楴湯›扡潳畬整※楲桧㩴ⴠ㐱瀰㭸琠灯›〷硰※⵺湩敤㩸㤠㤹㬹•慤慴琭灯∽㐳㸢 †††††㰠楤⁶摩∽摡捳汴〰偟彃汆慯彴楒桧≴挠慬獳∽楳灭敬慢湮牥•污杩㵮挢湥整≲ਾ††††††††搼癩愠楬湧∽散瑮牥•汣獡㵳猢浩汰扥湡敮≲猠祴敬∽㸢 †††††††㰠灳湡挠慬獳∽摡楳整≭爠汥∽㈴•慴㵧䰢扩牥祴⁳汦慯楴杮爠杩瑨㸢 †††††††††††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶ਊℼⴭ栠慥敤⁲ⴭਾ搼癩挠慬獳∽潭楢敬栭慥敤≲ਾ††搼癩挠慬獳∽潭楢敬琭灯㸢 †††㰠楤⁶汣獡㵳眢慲灰牥挭潬敳洭湥≵☾扮灳㰻搯癩ਾ††††搼癩挠慬獳∽潭楢敬氭杯楬敮戭畬≥猠祴敬∽慢正牧畯摮›挣挶挶㬶㸢 †††††㰠⁡牨晥∽∯琠瑩敬∽敘䠠祡簠䌠畨썹溪琠慲杮琠써溴⁧楴Ɱ쐠憑臌桮朠慩臌砠⁥듃琠듃砠⁥썭禡㸢 †††††††㰠浩⁧汣獡㵳氢杯≯猠捲∽甯汰慯獤是汩獥砯桥祡氭杯╯〲潴╰〲⸱湰≧⼠ਾ††††††††ℼⴭ猼慰㹮剔乁⁇䡔铃䝎吠义쌠ₔ썔ₔ‭䕘䴠臃㱙猯慰㹮ⴭਾ††††††⼼㹡 †††††㰠汵挠慬獳∽潳楣污椭潣獮㸢 †††††††㰠楬㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯砯桥祡•汣獡㵳昢捡扥潯≫㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦昭捡扥潯≫㰾椯㰾愯㰾氯㹩 †††††††㰠楬㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䠯湵汧浡數慨≹挠慬獳∽慦散潢歯㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ睴瑩整≲㰾椯㰾愯㰾氯㹩 †††††††㰠楬㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽•汣獡㵳朢潯汧灥畬≳㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦札潯汧ⵥ汰獵㸢⼼㹩⼼㹡⼼楬ਾ††††††††氼㹩愼琠牡敧㵴弢汢湡≫栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䱃㤱慤䵨㙈睱硘塇坆橁噤≁挠慬獳∽潹瑵扵≥㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦礭畯畴敢瀭慬≹㰾椯㰾愯㰾氯㹩 †††††㰠甯㹬 †††††㰠楤⁶汣獡㵳猢慥捲⵨潨摬牥㸢 †††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤倢协≔愠瑣潩㵮栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮楴⵭楫浥•捡散瑰挭慨獲瑥∽呕ⵆ∸㰾湩異⁴慮敭∽瑟歯湥•祴数∽楨摤湥•慶畬㵥眢㕶渰捊㍐啮に假朵祳牳㝶汪塍䕱汫ㅫ䱌䙔䍌≸ਾ††††††††††椼灮瑵琠灹㵥猢慥捲≨渠浡㵥欢祥潷摲•慶畬㵥∢瀠慬散潨摬牥∽썔涬欠뾺馻⁩畤杮琠潲杮堠⁥慈≹㸯 †††††††㰠是牯㹭 †††††††㰠⁩汣獡㵳椢潣⵮汣獯≥㰾椯ਾ††††††⼼楤㹶 †††††㰠⁩汣獡㵳洢扯汩ⵥ捩湯猭慥捲≨㰾椯ਾ††††††搼癩挠慬獳∽楬敫瀭条≥猠祴敬∽†汦慯㩴爠杩瑨※楷瑤㩨ㄠ㈱硰※潰楳楴湯›扡潳畬整※楲桧㩴ㄠ㠰硰※⵺湩敤㩸ㄠ※潴㩰ⴠ瀵㭸㸢 †††††††㰠ⴡ㰭楤⁶汣獡㵳昢ⵢ楬敫•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭數慨≹搠瑡ⵡ慬潹瑵∽畢瑴湯•慤慴愭瑣潩㵮氢歩≥搠瑡ⵡ桳睯昭捡獥∽牴敵•慤慴猭慨敲∽慦獬≥㰾搯癩ਾਊ搼癩挠慬獳∽ⵧ瑹畳獢牣扩≥搠瑡ⵡ档湡敮楬㵤唢䱃㤱慤䵨㙈睱硘塇坆橁噤≁搠瑡ⵡ慬潹瑵∽敤慦汵≴搠瑡ⵡ潣湵㵴搢晥畡瑬㸢⼼楤㹶ⴭਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††††搼癩挠慬獳∽潭楢敬洭湥≵ਾ††††††椼杭猠捲∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶瀯扵楬⽣畡潴椯慭敧⽳捩湯洭湥⵵㑶朮晩•汣獡㵳漢数⵮敭畮•㸯ਊ††††††搼癩挠慬獳∽湭癡愠楮慭整䕤灸湡⁤慦敤湉潄湷硅慰摮•摩∽潭楢敬洭湥≵ਾ††††††††甼㹬 †††††††††㰠楬㰾灳湡吾ꦻ戠뫡禣‬〳〯⼹〲㌲簠㈠㨳〲⼼灳湡ਾ††††††††††⼼楬ਾ††††††††††氼㹩 †††††††††††㰠⁡牨晥∽∯ਾ††††††††††††††椼杭猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴椯慭敧⽳捩桟浯⹥㑶瀮杮•瑳汹㵥洢牡楧⵮潴㩰㔠硰∻⼠吾慲杮挠ꞻ †††††††††††㰠愯ਾ††††††††††⼼楬ਾ††††††††††氼㹩愼栠敲㵦⼧楴⵮畴❣吾湩吠믡掩⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楴⵮畴⽣牴湯ⵧ畮捯㸧牔湯⁧왮鮻㱣愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楴⵮畴⽣畱捯琭❥儾醻⁣뾺⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯湩琭捵术慩ⵯ桴湯❧䜾慩桴듃杮⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯湩琭捵术慩⵩牴❩䜾ꎺ⁩牴귃⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽瘯摩潥㸧敘䠠祡吠㱖愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽瘯摩潥振楬⵰桰湯ⵧ畳㌭㜰㸧汃灩瀠써溳⁧놻⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽瘯摩潥栯湵ⵧ慬⵭ㄳⴲㄳ✵䠾맃杮䰠ꋃ㱭愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧ⵯ潴洭楯㸧铃琠듃洠믡榛⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧數洭祡洭楯㸧敘洠ꇃ⁹鮻㱩愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽搯湡⵨楧ⵡ數㸧郄ꇃ桮朠썩₡數⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧慤桮札慩砭⽥慤桮札慩漭琭❯쐾쎐溡⁨楧ꇃ쌠ₔ썴㲴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧慤桮札慩砭⽥慤桮札慩砭ⵥ慭❹쐾쎐溡⁨楧ꇃ堠⁥썭禡⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳⁢敲慬楴敶㸧愼挠慬獳✽敤瑳灯‧牨晥✽✣䔾慭慧楺敮⼼㹡甼汣獡㵳猢扵∲㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽支慭慧楺敮⵳潴潹慴瘭潩❳䔾慭慧楺敮㰠愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧浥条穡湩獥琭祯瑯ⵡ〲ㄲ㸧潔潹慴㈠㈰‱‭潌歯䈠捡㱫愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧浥条穡湩獥琭祯瑯ⵡ慣牭⵹〲㌲㸧浅条穡湩⁥慃牭⁹〲㌲⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽支慭慧楺敮⵳潴潹慴㈭㈰✳䔾慭慧楺敮⁳潔潹慴㈠㈰㰳愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧畴瘭湡㸧楋桮渠桧螻㱭愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯⵵慶⽮ⵯ潴㈭㔵㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯⵵慶⽮數洭祡㈭㘵㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧畴瘭湡氯慵⵴楧潡琭潨杮㸧界뫡璭朠慩桴듃杮⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慶琭潨㸧敘瘠ꃃ吠ꎻ⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧數瘭ⵡ桴⽯ⵯ潴搭❯吾ꎻ쌠ₔ썴㲴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧數瘭ⵡ桴⽯慣敦爭捡牥㸧慃敦删捡牥⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慶琭潨砯ⵥ慭⵹潤㸧桔믡₣敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧桴ⵥ桴潡㸧桔믡₃桴潡⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潣杮渭桧❥䌾듃杮渠桧믡㲇愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽琯楲湥氭浡漭琭ⵯ㜲✳吾楲믡溃氠ꏃ铃琠듃⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷瘯敩⵴慮❭嘾螻⁴慎㱭愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷戯湡歧歯㸧慂杮潫㱫愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷搯瑥潲瑩㸧敄牴楯㱴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷是慲歮畦瑲㸧牆湡晫牵㱴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷术湥癥❡䜾湥癥㱡愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷氯獯愭杮汥獥㸧潌⁳湁敧敬㱳愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷港睥礭牯❫举睥夠牯㱫愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷瀯牡獩㸧慐楲㱳愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷猯浥❡匾䵅㱁愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷琯歯潹㸧潔祫㱯愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧慢杮札慩㸧ꎺ杮朠썩㲡愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽戯湡ⵧ楧⽡ⵯ潴㈭ㄷ㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽戯湡ⵧ楧⽡數洭祡㈭㈷㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩ਊ††††††††††氼㹩 †††††††††††㰠㹰攼㹭楇뫡禥瀠써炩猠믡㪑㈠㐶⼹假ⴠ吠쑔咐‬龻吠써溴⁧楴썶₠牔祵믡溁琠써溴⁧썈₠馻⹩⼼浥㰾牢⼠ാ㰊浥㰾浥䌾ꋃ臌⁰杮챡禀㈠⼸⼸〲㔱㰮支㹭⼼浥㰾瀯ാഊ㰊㹰攼㹭桃믡疋琠썲採⁨桮螻馻⁩畤杮›썂榹䴠楡䰠湩㱨支㹭⼼㹰਍਍瀼㰾浥䌾ꇆ焠慵档믡₧畱뫡溣›썃溴⁧祴吠䡎⁈敘䠠祡⼼浥㰾瀯ാഊ㰊㹰攼㹭郄믡憋挠覻›㡐㈰ⱁ吠썯₠桮ꃃ㐠‷썌₪쑖溃䠠냆Ⱶ焠궺慈⁩썂₠牔냆杮‬썈₠馻㱩支㹭⼼㹰਍਍瀼㰾浥쐾榐믡溇琠潨뫡榡›㤰㜴㈹㘴㠸⼼浥㰾瀯ാഊ㰊㹰攼㹭浅楡㩬洠楡楬桮础桥祡瘮㱮支㹭⼼㹰਍††††††††††⼼楬ਾ††††††††⼼汵ਾ †††††㰠搯癩ਾ †††㰠搯癩ਾ †㰠搯癩ਾਊ††搼癩挠慬獳∽潴⵰摡≳椠㵤琢灯愭獤㸢 †††ठ㰉ⴡ‭湡祤戠湡敮⵲潭楢敬ⴠ㸭ਊ †††ਠ††⼼楤㹶ਊ⼼楤㹶㰊敨摡牥挠慬獳∽敨摡牥㸢㰊楤⁶汣獡㵳琢灯栭慥敤≲ਾ††搼癩ਾ††††愼栠敲㵦⼢㸢 †††††㰠浩⁧汣獡㵳氢杯≯猠捲∽甯汰慯獤是汩獥砯桥祡氭杯╯〲潴╰〲⸱湰≧⼠ਾ††††⼼㹡 †††㰠汵挠慬獳∽潳楣污椭潣獮㸢 †††††㰠楬㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯砯桥祡•汣獡㵳昢捡扥潯≫㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦昭捡扥潯≫㰾椯㰾愯㰾氯㹩 †††††㰠楬㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䠯湵汧浡數慨≹挠慬獳∽慦散潢歯㸢椼挠慬獳∽慦映ⵡ睴瑩整≲㰾椯㰾愯㰾氯㹩 †††††㰠楬㰾⁡慴杲瑥∽扟慬歮•牨晥∽•汣獡㵳朢潯汧灥畬≳㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦札潯汧ⵥ汰獵㸢⼼㹩⼼㹡⼼楬ਾ††††††氼㹩愼琠牡敧㵴弢汢湡≫栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䱃㤱慤䵨㙈睱硘塇坆橁噤≁挠慬獳∽潹瑵扵≥㰾⁩汣獡㵳昢⁡慦礭畯畴敢瀭慬≹㰾椯㰾愯㰾氯㹩 †††㰠甯㹬 †††㰠瑳汹㹥 †††††⸠敨摡牥椭普筯 †††††††映潬瑡›楲桧⁴椡灭牯慴瑮਻††††††੽††††⼼瑳汹㹥ਊ††††搼癩挠慬獳∽敨摡牥椭普≯ਾ††††††搼癩搠瑡ⵡ汣捩㵫匢慥捲≨搠瑡ⵡ汣捩⵫桰獡㵥〢㸢 †††††††㰠潦浲洠瑥潨㵤倢协≔愠瑣潩㵮栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮楴⵭楫浥•捡散瑰挭慨獲瑥∽呕ⵆ∸挠慬獳∽㕟㤳‭潲湵敤䉤硯•摩∽敳牡档慂䍲楬正敒≦爠汯㵥猢慥捲≨㰾湩異⁴慮敭∽瑟歯湥•祴数∽楨摤湥•慶畬㵥眢㕶渰捊㍐啮に假朵祳牳㝶汪塍䕱汫ㅫ䱌䙔䍌≸ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽浳牵扦牡潔䉰牯敤≲㰾搯癩ਾ††††††††††††搼癩挠慬獳∽極祔数桡慥≤搠瑡ⵡ瑦∽♻畱瑯琻♮畱瑯㨻焦潵㭴儫焦潵㭴≽椠㵤產た损㸢 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳眢慲≰ਾ††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥栢摩敤≮愠瑵捯浯汰瑥㵥漢晦•汣獡㵳栢摩敤䥮灮瑵㸢 †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳椢湮牥牗灡㸢 †††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽極敓牡档湉異⁴整瑸湉異≴椠㵤產た摟㸢 †††††††††††††††††††㰠灳湡ਾ††††††††††††††††††††††椼灮瑵琠灹㵥琢硥≴渠浡㵥欢祥潷摲•慶畬㵥∢瀠慬散潨摬牥∽썔涬欠뾺馻⁩畤杮琠潲杮堠⁥慈≹挠慬獳∽湩異瑴硥≴洠硡敬杮桴∽〱∰愠楲ⵡ慬敢㵬吢곃楫뫡涿•捡散獳敫㵹⼢•愠楲ⵡ畡潴潣灭敬整∽楬瑳•牡慩攭灸湡敤㵤昢污敳•牡慩漭湷㵳琢灹慥敨摡江獩彴彵弰≣愠楲ⵡ慨灳灯灵∽牴敵•潲敬∽潣扭扯硯•灳汥捬敨正∽慦獬≥猠湩汧獥慴整∽湵敤楦敮≤⼠ਾ††††††††††††††††††††††戼瑵潴祴数∽畳浢瑩•楴汴㵥丢궺⁰馻⁩畤杮琠곃楫뫡涿㸢 †††††††††††††††††††††††㰠灳湡挠慬獳∽捡散獳扩敬敟敬≭吾곃楫뫡涿渠믡榙搠湵㱧猯慰㹮 †††††††††††††††††††††㰠戯瑵潴㹮 †††††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††††㰠猯慰㹮 †††††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽浳牵扦牡潂瑴浯潂摲牥㸢⼼楤㹶 †††††††㰠是牯㹭ਊ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ †††㰠楤⁶瑳汹㵥昢潬瑡›楲桧㭴眠摩桴›㐱瀹㭸栠楥桧㩴ㄠ〰㬥瀠摡楤杮琭灯›〱硰∻ਾℼⴭ††††††搼癩挠慬獳∽扦氭歩≥搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯砯桥祡•慤慴氭祡畯㵴戢瑵潴≮搠瑡ⵡ捡楴湯∽楬敫•慤慴猭潨⵷慦散㵳琢畲≥搠瑡ⵡ桳牡㵥昢污敳㸢⼼楤㹶㰊楤⁶汣獡㵳朢礭獴扵捳楲敢•慤慴挭慨湮汥摩∽䍕ㅌ搹桡䡍然塷䝸䙘䅗摪䅖•慤慴氭祡畯㵴搢晥畡瑬•慤慴挭畯瑮∽敤慦汵≴㰾搯癩ⴾ㸭 †††㰠搯癩ਾ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡㸢⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ⼼楤㹶ਊਊ††ℼⴭ䄠卄ㄠ䉁ⴠ㸭ਊ†††† †††㰠楤⁶汣獡㵳戢湡敮⵲潨敭ㄭ䉁戠湡敮⵲〱〰硰∠ਾ††††搼癩椠㵤戢湡敮ㅲ扡•汣獡㵳爢汥瑡癩≥ਾ††††ℼⴭਠ††††††††††††搼癩猠祴敬✽整瑸愭楬湧挺湥整㭲‧汣獡㵳栧慥敤⵲慢湮牥愭獤㸧 †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳渧ⵯ汦獡❨猠祴敬✽楤灳慬㩹渠湯㭥敨杩瑨㈺〲硰㸧 †††††††††††††††㰠⁡牨晥✽瑨灴⼺戯⹳敳癲湩ⵧ祳⹳潣⽭畂獲楴杮楐数愯卤牥敶⹲獢挿㵮晴挦㈽☰捭挽楬正瀦楬ㄽ〵㘳㔰☴汐䥵㵄☰牯㵤瑛浩獥慴灭❝琠牡敧㵴弧汢湡❫猠祴敬✽楤灳慬㩹汢捯❫ਾ††††††††††††††††††椼杭椠㵤渧湯ⵥ汦獡⵨㐱㠳㤰㐸㌳㈳㤵‧楷瑤㵨ㄧ〰瀰❸猠捲✽甯汰慯獤椯慭敧⽳慂湮牥㈥儰慵杮㈥䌰潡启灯㈥䈰湡敮╲〲灊╧〲慒杮牥㈥㄰〰砰㈲⸰灪❧ਾ††††††††††††††††⼼㹡 †††††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††††搼癩猠祴敬✽整瑸愭楬湧挺湥整㭲潰楳楴湯爺汥瑡癩㭥慭杲湩›‰畡潴戻牯敤㩲〠栻楥桧㩴㈲瀰㭸楷瑤㩨〱〰硰‧汣獡㵳昧慬桳㸧 †††††††††††††††㰠扯敪瑣 †††††††††††††††††搠瑡㵡⼧灵潬摡⽳汦獡⽨汆獡╨〲潔╰〲慂湮牥㈥到湡敧╲〲〱〰㉸〲献晷琿ㄽ㤶〶〹㔸✵ †††††††††††††††††琠灹㵥愧灰楬慣楴湯砯猭潨正慷敶昭慬桳ਧ††††††††††††††††††敶獲潩㵮㠧〬〬〬ਧ††††††††††††††††††潣敤慢敳✽瑨灴⼺是摰睯汮慯⹤慭牣浯摥慩挮浯瀯扵猯潨正慷敶振扡⽳汦獡⽨睳汦獡⹨慣⍢敶獲潩㵮ⰶⰰⰰ✰ †††††††††††††††††猠祴敬✽潢摲牥›瀰⁸潮敮※慰摤湩㩧〠硰※慭杲湩›瀰㭸琠硥⵴污杩㩮氠晥㭴眠摩桴›〱〰硰※敨杩瑨›㈲瀰㭸ਧ††††††††††††††††††楤㵲氧牴ਧ††††††††††††††††††瀼牡浡瘠污敵✽慦獬❥渠浡㵥瀧慬❹ਾ††††††††††††††††††瀼牡浡瘠污敵✽灯煡敵‧慮敭✽海摯❥ਾ††††††††††††††††††瀼牡浡瘠污敵✽慦獬❥渠浡㵥洧湥❵ਾ††††††††††††††††††瀼牡浡瘠污敵✽污慷獹‧慮敭✽污潬卷牣灩䅴捣獥❳ਾ††††††††††††††††††瀼牡浡瘠污敵✽牴敵‧慮敭✽污潬䙷汵卬牣敥❮ਾ††††††††††††††††††攼扭摥眠摩桴✽〱〰‧敨杩瑨✽㈲✰愠汬睯捳楲瑰捡散獳✽污慷獹‧海摯㵥琧慲獮慰敲瑮‧潬灯✽牴敵‧汰祡✽牴敵ਧ†††††††††††††††††††††琠灹㵥愧灰楬慣楴湯砯猭潨正慷敶昭慬桳ਧ†††††††††††††††††††††瀠畬楧獮慰敧✽瑨灴⼺眯睷洮捡潲敭楤⹡潣⽭潧术瑥汦獡灨慬敹❲ †††††††††††††††††††††牳㵣⼧灵潬摡⽳汦獡⽨汆獡╨〲潔╰〲慂湮牥㈥到湡敧╲〲〱〰㉸〲献晷琿ㄽ㤶〶〹㔸✵ਾ††††††††††††††††⼼扯敪瑣ਾ††††††††††††††††愼栠敲㵦栧瑴㩰⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣〲洦㵣汣捩♫汰㵩㔱㌰〶㐵倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰‧慴杲瑥✽扟慬歮‧瑳汹㵥瀧獯瑩潩㩮扡潳畬整※潴㩰瀰㭸敬瑦〺硰戻瑯潴㩭瀰㭸楲桧㩴瀰㭸敨杩瑨㈺〲硰眻摩桴ㄺ〰瀰㭸搠獩汰祡戺潬正✻椠㵤氧湩⵫㸧 †††††††††††††††㰠浩⁧楷瑤㵨ㄧ〰✰栠楥桧㵴㈧〲‧牳㵣⼧異汢捩愯瑵⽯浩条獥琯慲獮慰敲瑮瀮杮㸧 †††††††††††††††㰠愯ਾ††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††††ⴠ㸭ਊ††††ℼⴭ䄠摮⁹整瑳㐠ㄭ䔠楤潴⁲ⴭਾ ††㰠ⴡ‭㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯猯牥楶杮愯卤牥敶⹲獢挿㵮楤灳慬♹㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩㌲㘶㌲㠳倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ∱㰾猯牣灩㹴 †††††㰠⁡慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳栢敲彦摡彳䄱•牨晥∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯猯牥楶杮愯卤牥敶⹲獢挿㵮牴♤捭挽楬正瀦楬㈽㘳㈶㌳☸汐䥵㵄☰牯㵤瑛浩獥慴灭≝㰾愯‾†††††ਠ††††††椼牦浡⁥摩∽汣捩⵫牵≬猠牣汯楬杮∽潮•慭杲湩楷瑤㵨〢•慭杲湩敨杩瑨∽∰映慲敭潢摲牥∽∰猠祴敬∽潢摲牥›瀰㭸搠獩汰祡›汢捯㭫漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮洠牡楧㩮〠硰愠瑵㭯眠摩桴›〱〰硰※敨杩瑨›㈲瀰㭸•牳㵣⼢異汢捩栯浴㕬愯獤㈯㄰⼸慂湮牥㍔ㄯ㌭椯摮硥栮浴≬㰾椯牦浡㹥ⴠ㸭 उ㰉ⴡ‭猼牣灩⁴牳㵣栢瑴㩰⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣爽扳挦㈽☸汰㵩㐲㔵㠴㤰倦畬䑉〽眦ㄽ〰☰㵨㈲☰牯㵤瑛浩獥慴灭≝㰾猯牣灩㹴 †††††㰠⁡慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳栢敲彦摡彳䄱•牨晥∽瑨灴⼺戯⹳敳癲湩ⵧ祳⹳潣⽭畂獲楴杮楐数愯卤牥敶⹲獢挿㵮牢♤汆杩瑨䑉㈽㔴㐵〸☹慐敧☽汐䥵㵄☰潐㵳ㄱ㐴㐳㠲㔱㸢⼼㹡†††††† †††††㰠晩慲敭椠㵤挢楬正甭汲•捳潲汬湩㵧渢≯洠牡楧睮摩桴∽∰洠牡楧桮楥桧㵴〢•牦浡扥牯敤㵲〢•瑳汹㵥戢牯敤㩲〠硰※楤灳慬㩹戠潬正※癯牥汦睯›楨摤湥※慭杲湩›瀰⁸畡潴※楷瑤㩨ㄠ〰瀰㭸栠楥桧㩴㈠〲硰∻猠捲∽瀯扵楬⽣瑨汭⼵摡⽳〲㠱戯湡敮呲⼴ⴳ⼴湩敤⹸瑨汭㸢⼼晩慲敭‾ⴭਾ†††††† †††††㰠ⴡ‭猼牣灩⁴牳㵣栢瑴獰⼺戯⹳敳癲湩ⵧ祳⹳潣⽭畂獲楴杮楐数愯卤牥敶⹲獢挿㵮獲♢㵣㠲瀦楬㈽㔴㜹㌲☲汐䥵㵄㐶眦ㄽ〰☰㵨㈲☰牯㵤瑛浩獥慴灭♝捵㵭牴敵㸢⼼捳楲瑰ਾ††††††渼獯牣灩㹴 †††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣戽摲䘦楬桧䥴㵄㐲㤵㈷㈳倦条㵥倦畬䑉㘽☴潐㵳㔷㈸ㄶ㤱∵琠牡敧㵴弢汢湡≫㰾浩⁧牳㵣栢瑴㩰⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣戽牳䘦楬桧䥴㵄㐲㤵㈷㈳倦条㵥倦畬䑉㘽☴潐㵳㔷㈸ㄶ㤱∵戠牯敤㵲‰楷瑤㵨〱〰栠楥桧㵴㈲㸰⼼㹡 †††††㰠港獯牣灩㹴†ⴭਾ ††††㰊ⴡ‭ⴲㄱ㈭㄰‸ⴭਾ㰊ⴡ‭椼獮挠慬獳✽捤慭獤‧瑳汹㵥搧獩汰祡椺汮湩ⵥ汢捯㭫楷瑤㩨〱〰硰栻楥桧㩴㈲瀰❸ †搠瑡ⵡ捤⵭汰捡浥湥㵴丧㔹ㄲ㈹㈮㠵㐶㈰䕘䅈⽙㉂㜱ㄶ㄰⸷㌲㠰㌹㐷✰ †搠瑡ⵡ捤⵭敲摮牥湩ⵧ潭敤✽晩慲敭ਧ††慤慴搭浣栭瑴獰漭汮੹††慤慴搭浣爭獥瑥慴汢ⵥ敤楶散椭㵤✧ †搠瑡ⵡ捤⵭灡⵰摩✽㸧 㰠捳楲瑰猠捲✽瑨灴㩳⼯睷⹷潧杯敬慴獧牥楶散⹳潣⽭捤⽭捤慭獤樮❳㰾猯牣灩㹴㰊椯獮‾ⴭਾ㰊ⴡ‭㰊湩⁳汣獡㵳搧浣摡❳猠祴敬✽楤灳慬㩹湩楬敮戭潬正眻摩桴ㄺ〰瀰㭸敨杩瑨㈺〲硰ਧ††慤慴搭浣瀭慬散敭瑮✽㥎㈵㤱⸲㔲㘸〴堲䡅奁䈯㈲〵㠵㐳㈮㌴㤶㤸㌳ਧ††慤慴搭浣爭湥敤楲杮洭摯㵥椧牦浡❥ †搠瑡ⵡ捤⵭瑨灴⵳湯祬 †搠瑡ⵡ捤⵭敲敳瑴扡敬搭癥捩ⵥ摩✽ਧ††慤慴搭浣愭灰椭㵤✧ਾ†猼牣灩⁴牳㵣栧瑴獰⼺眯睷朮潯汧瑥条敳癲捩獥挮浯搯浣搯浣摡⹳獪㸧⼼捳楲瑰ਾ⼼湩㹳 ⴭਾ††ℼⴭ愠摮⵹整瑳††戠湡敮⵲潨敭㌭⁁ⴭਾℼⴭㄠ㈭㈭㄰‸ⴭਾ††††††† †††㰠搯癩‾ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡㸢⼼楤㹶 †㰠搯癩ਾ††猼祴敬⼾挪獳愠摮⩹ਯ⸉整瑸挭湥整筲整瑸愭楬湧›散瑮牥紻ऊ栮敲彦摡筳潰楳楴湯›扡潳畬整※楷瑤㩨㤠┸※敨杩瑨›〱┰※⵺湩敤㩸ㄠ㬰੽⸉牨晥慟獤ㅟ筁††潰楳楴湯›扡潳畬整※†眠摩桴›〱〰硰※†栠楥桧㩴㈠〲硰※†稠椭摮硥›〱※†氠晥㩴挠污⡣ㄨ〰‥‭〱〰硰⼩⤲紻ਉ⸉牨晥慟獤ㅟ筂††潰楳楴湯›扡潳畬整※†眠摩桴›〱〰硰※†栠楥桧㩴ㄠ〲硰※†稠椭摮硥›〱※†氠晥㩴挠污⡣ㄨ〰‥‭〱〰硰⼩⤲紻ਉ⸉敲慬楴敶灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥੽ †渠癡洮湥⁵献扵笲瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥爠杩瑨›㬰琠灯›㬰素 †䀠敭楤⁡†猠牣敥湡⁤⠠慭⵸楷瑤㩨㘠〰硰
੻††††搮獥潴筰搠獩汰祡›潮敮椡灭牯慴瑮※੽††੽⼉挪獳愠摮⩹ਯ⼼瑳汹㹥 †㰠ⴡ‭久⁄䑁⁓䄱⁂ⴭਾ㰊慮⁶汣獡㵳洢湥≵ਾ††甼㹬 †††㰠楬猠祴敬∽慰摤湩㩧〠㜠硰∻ਾ††††††愼栠敲㵦⼢㸢 †††††††㰠浩⁧牳㵣⼢異汢捩愯瑵⽯浩条獥栯浯⹥湰≧猠祴敬∽慭杲湩琭灯›瀵㭸•楷瑤㵨㈢∰⼠ਾ††††††⼼㹡 †††㰠氯㹩ਊ††††氼㹩愼栠敲㵦⼧楴⵮畴❣吾湩吠믡掩⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楴⵮畴⽣牴湯ⵧ畮捯㸧牔湯⁧왮鮻㱣愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楴⵮畴⽣畱捯琭❥儾醻⁣뾺⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯湩琭捵术慩ⵯ桴湯❧䜾慩桴듃杮⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯湩琭捵术慩⵩牴❩䜾ꎺ⁩牴귃⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽瘯摩潥㸧敘䠠祡吠㱖愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽瘯摩潥振楬⵰桰湯ⵧ畳㌭㜰㸧汃灩瀠써溳⁧놻⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽瘯摩潥栯湵ⵧ慬⵭ㄳⴲㄳ✵䠾맃杮䰠ꋃ㱭愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧ⵯ潴洭楯㸧铃琠듃洠믡榛⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧數洭祡洭楯㸧敘洠ꇃ⁹鮻㱩愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽搯湡⵨楧ⵡ數㸧郄ꇃ桮朠썩₡數⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧慤桮札慩砭⽥慤桮札慩漭琭❯쐾쎐溡⁨楧ꇃ쌠ₔ썴㲴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧慤桮札慩砭⽥慤桮札慩砭ⵥ慭❹쐾쎐溡⁨楧ꇃ堠⁥썭禡⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳⁢敲慬楴敶㸧愼挠慬獳✽敤瑳灯‧牨晥✽✣䔾慭慧楺敮⼼㹡甼汣獡㵳猢扵∲㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽支慭慧楺敮⵳潴潹慴瘭潩❳䔾慭慧楺敮㰠愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧浥条穡湩獥琭祯瑯ⵡ〲ㄲ㸧潔潹慴㈠㈰‱‭潌歯䈠捡㱫愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧浥条穡湩獥琭祯瑯ⵡ慣牭⵹〲㌲㸧浅条穡湩⁥慃牭⁹〲㌲⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽支慭慧楺敮⵳潴潹慴㈭㈰✳䔾慭慧楺敮⁳潔潹慴㈠㈰㰳愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧畴瘭湡㸧楋桮渠桧螻㱭愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯⵵慶⽮ⵯ潴㈭㔵㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯⵵慶⽮數洭祡㈭㘵㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧畴瘭湡氯慵⵴楧潡琭潨杮㸧界뫡璭朠慩桴듃杮⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慶琭潨㸧敘瘠ꃃ吠ꎻ⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧數瘭ⵡ桴⽯ⵯ潴搭❯吾ꎻ쌠ₔ썴㲴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧數瘭ⵡ桴⽯慣敦爭捡牥㸧慃敦删捡牥⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慶琭潨砯ⵥ慭⵹潤㸧桔믡₣敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧桴ⵥ桴潡㸧桔믡₃桴潡⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧潣杮渭桧❥䌾듃杮渠桧믡㲇愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾⁡牨晥✽琯楲湥氭浡漭琭ⵯ㜲✳吾楲믡溃氠ꏃ铃琠듃⼼㹡甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷瘯敩⵴慮❭嘾螻⁴慎㱭愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷戯湡歧歯㸧慂杮潫㱫愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷搯瑥潲瑩㸧敄牴楯㱴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷是慲歮畦瑲㸧牆湡晫牵㱴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷术湥癥❡䜾湥癥㱡愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷氯獯愭杮汥獥㸧潌⁳湁敧敬㱳愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷港睥礭牯❫举睥夠牯㱫愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷瀯牡獩㸧慐楲㱳愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷猯浥❡匾䵅㱁愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧牴敩⵮慬⵭ⵯ潴㈭㌷琯歯潹㸧潔祫㱯愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩愼栠敲㵦⼧慢杮札慩㸧ꎺ杮朠썩㲡愯㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽戯湡ⵧ楧⽡ⵯ潴㈭ㄷ㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽戯湡ⵧ楧⽡數洭祡㈭㈷㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩ਊ††⼼汵ਾ⼼慮㹶ਊ猼祴敬ਾ††挮牡昭汩整⁲挮汯猭⵭㨳楦獲⵴档汩⁤੻††††楷瑤㩨㈠┵਻††††楬敮栭楥桧㩴㈠瀳㭸 †††映湯⵴楳敺›㌱硰਻††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤 †††瀠摡楤杮›瀴⁸㬰 †素 †⸠慣⵲楦瑬牥⸠潣⵬浳㌭渺桴挭楨摬㈨
੻††††楷瑤㩨㈠┳਻††††慰摤湩㩧㔠硰〠਻††੽††挮牡昭汩整⁲献慥捲⵨潲⁷੻††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥 †††瀠摡楤杮戭瑯潴㩭〠਻††††慰摤湩㩧〠ㄠ瀰㭸 †素 †⸠慣⵲楦瑬牥⸠潣⵬浳㌭⸠瑢⵮數慨⁹੻††††汦慯㩴渠湯㭥 †††洠牡楧⵮楲桧㩴〠਻††††楬敮栭楥桧㩴㈠瀱㭸 †††栠楥桧㩴㈠瀱㭸 †††瀠摡楤杮›‰〱硰਻††††慭杲湩戭瑯潴㩭〠਻††੽††琮扡挭湯整瑮笠 †††瀠摡楤杮›㬰 †素 †⌠慃彲牢湡彤摩笠 †††瀠獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥 †素 †⌠慃彲牢湡彤摩氠扡汥笠 †††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥਻††੽††挮牡昭汩整⁲挮汯猭⵭‶੻††††楷瑤㩨㔠┰਻††††汦慯㩴氠晥㭴 †††琠硥⵴污杩㩮爠杩瑨਻††੽††栮慥敤⁲琮浩⁥੻††††汦慯㩴爠杩瑨਻††††敨杩瑨›ㄳ硰਻††††楬敮栭楥桧㩴㌠瀳㭸 †††映湯⵴楳敺›ㄱ硰਻††੽††栮慥敤⁲琮浩⁥浩⁧੻††††汦慯㩴爠杩瑨਻††††慭杲湩琭灯›瀶㭸 †††洠牡楧⵮敬瑦›〱硰਻††੽††献扵敭畮笠 †††眠摩桴›㔳瀰㭸 †††栠楥桧㩴㈠〰硰਻††††癯牥汦睯›楨摤湥਻††††楤灳慬㩹渠湯㭥 †††戠捡杫潲湵㩤⌠㉦㉦㉦਻††††潢摲牥›潳楬⁤瀱⁸挣捣਻††੽††搮潲摰睯⵮敭畮㸠氠⁩੻††††潰楳楴湯›敲慬楴敶਻††††敨杩瑨›ㄲ硰਻††††楬敮栭楥桧㩴㈠瀰㭸 †素 †⸠牤灯潤湷洭湥⁵‾楬甠੻††††潰楳楴湯›扡潳畬整਻††††敬瑦›㬰 †††琠灯›ㄲ硰਻††††⵺湩敤㩸㤠㤹㤹㬹 †素 †⸠牤灯潤湷洭湥⁵‾楬甠楬笠 †††瀠摡楤杮›瀵⁸〱硰਻††††楷瑤㩨㐠┱਻††††汦慯㩴氠晥㭴 †††洠牡楧⵮敬瑦›┲਻††੽††搮潲摰睯⵮敭畮㸠氠⁩汵氠⁩⁡੻††††楤灳慬㩹戠潬正਻††੽††搮潲摰睯⵮敭畮㸠氠⁩汵氠⁩㩡潨敶⁲੻††††潣潬㩲⌠㌴攸㥢਻††††整瑸搭捥牯瑡潩㩮甠摮牥楬敮਻††੽††搮潲摰睯⵮敭畮㸠氠⁩‾慬敢㩬潨敶⁲੻††††慢正牧畯摮椭慭敧›潮敮਻††††潣潬㩲眠楨整਻††੽⼼瑳汹㹥ਊ猼牣灩⁴牳㵣⼢異汢捩愯瑵⽯獪樯畱牥⹹敭畮愭浩樮≳㰾猯牣灩㹴ਊਊ††††ℼⴭ愠摮⵹整瑳††戠湡敮⵲䈱ⴠ㸭 †††††††㰠ⴡ‭湁祤琠獥⁴摅瑩牯ㄠ⁂ⴭਾ††††ℼⴭ㰠楤⁶汣獡㵳戢湡敮⵲潨敭㈭䉁戠湡敮⵲〱〰硰爠汥瑡癩≥猠祴敬∽潰楳楴湯›敲慬楴敶∻ਾ††††††搼癩椠㵤戢湡敮㉲扡㸢 †††††††㰠⁡慴杲瑥∽扟慬歮•汣獡㵳栢敲彦摡≳猠祴敬∽敨杩瑨›㈱瀰㭸•牨晥∽瑨灴⼺戯瑩氮⽹畓畺楫塟䡅奁㸢⼼㹡†††††††††† †††††††㰠浩⁧摩∽汣捩⵫牵≬眠摩桴∽〱┰•牳㵣⼢異汢捩栯浴㕬愯獤㈯㄰⼹㥔㤯㤭㤯〷㥸⸰灪≧愠瑬∽㸢 †††††㰠搯癩ਾ††††††搼癩挠慬獳∽汣慥≲㰾搯癩ਾ††††⼼楤㹶ⴠ㸭 †††ਠਊ⼼敨摡牥ਾℼⴭ攠摮栠慥敤⁲ⴭਾ㰊敨摡㰾楬歮琠灹㵥琢硥⽴獣≳爠汥∽瑳汹獥敨瑥•牨晥∽瀯扵楬⽣畡潴振獳瀯灯灵挮獳•㸯⼼敨摡ാ㰊楤⁶汣獡㵳戢摯≹ാ㰊楤⁶汣獡㵳栢浯ⵥ慭湩挠瑡ⵥ慭湩㸢਍਍搼癩挠慬獳∽敬瑦挠汯氭晥≴ാഊ㰊瑳汹㹥਍††献湩汧ⵥ敤慴汩猠牴湯⁧浥笠਍††††楤灳慬㩹椠汮湩㭥਍††ൽ㰊猯祴敬ാഊ㰊捳楲瑰猠捲∽瀯扵楬⽣畡潴樯⽳汰杵湩⹳㕶⸴獪㸢⼼捳楲瑰ാ㰊ⴡ‭楈湥氠歩⁥䉆戠来湩ⴠ㸭਍猼牣灩⁴牳㵣栧瑴獰⼺愯慪⹸潧杯敬灡獩挮浯愯慪⽸楬獢樯畱牥⽹⸱⸷⼲煪敵祲洮湩樮❳琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧⼼捳楲瑰ാ㰊捳楲瑰琠灹㵥琧硥⽴慪慶捳楲瑰㸧਍⼯ℼ䍛䅄䅔൛樊畑牥⹹潣歯敩㴠映湵瑣潩欨祥‬慶畬ⱥ漠瑰潩獮
ൻ⼊ 敫⁹湡⁤瑡氠慥瑳瘠污敵朠癩湥‬敳⁴潣歯敩⸮മ椊⁦愨杲浵湥獴氮湥瑧⁨‾‱☦匠牴湩⡧慶畬⥥℠㴽∠潛橢捥⁴扏敪瑣≝
ൻ漊瑰潩獮㴠樠畑牥⹹硥整摮笨ⱽ漠瑰潩獮㬩਍晩⠠慶畬⁥㴽‽畮汬簠⁼慶畬⁥㴽‽湵敤楦敮⥤笠਍灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽ㄭ഻紊਍晩⠠祴数景漠瑰潩獮攮灸物獥㴠㴽✠畮扭牥⤧笠਍慶⁲慤獹㴠漠瑰潩獮攮灸物獥‬⁴‽灯楴湯⹳硥楰敲⁳‽敮⁷慄整⤨഻琊献瑥慄整琨朮瑥慄整⤨⬠搠祡⥳഻紊਍慶畬⁥‽瑓楲杮瘨污敵㬩਍敲畴湲⠠潤畣敭瑮挮潯楫⁥‽൛攊据摯啥䥒潃灭湯湥⡴敫⥹‬㴧Ⱗ਍灯楴湯⹳慲⁷‿慶畬⁥›湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮瘨污敵Ⱙ਍灯楴湯⹳硥楰敲⁳‿㬧攠灸物獥✽⬠漠瑰潩獮攮灸物獥琮啯䍔瑓楲杮⤨㨠✠Ⱗ⼠ 獵⁥硥楰敲⁳瑡牴扩瑵ⱥ洠硡愭敧椠⁳潮⁴畳灰牯整⁤祢䤠൅漊瑰潩獮瀮瑡⁨‿㬧瀠瑡㵨‧‫灯楴湯⹳慰桴㨠✠Ⱗ਍灯楴湯⹳潤慭湩㼠✠※潤慭湩✽⬠漠瑰潩獮搮浯楡›✧ബ漊瑰潩獮献捥牵⁥‿㬧猠捥牵❥㨠✠ധ崊樮楯⡮✧⤩഻紊਍⼯欠祥愠摮瀠獯楳汢⁹灯楴湯⁳楧敶Ɱ朠瑥挠潯楫⹥⸮਍灯楴湯⁳‽慶畬⁥籼笠㭽਍慶⁲敲畳瑬‬敤潣敤㴠漠瑰潩獮爮睡㼠映湵瑣潩猨
⁻敲畴湲猠※⁽›敤潣敤剕䍉浯潰敮瑮഻爊瑥牵爨獥汵⁴‽敮⁷敒䕧灸✨㼨帺㭼⤠‧‫湥潣敤剕䍉浯潰敮瑮欨祥
‫㴧嬨㭞⩝✩⸩硥捥搨捯浵湥⹴潣歯敩⤩㼠搠捥摯⡥敲畳瑬ㅛ⥝㨠渠汵㭬਍㭽਍⼯嵝ാ㰊猯牣灩㹴਍猼牣灩⁴祴数✽整瑸樯癡獡牣灩❴ാ樊畑牥⡹潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯␨笩਍晩␨挮潯楫⡥瀧灯灵畟敳彲潬楧❮
㴡✠敹❳笩਍⠤⌧慦扮捡❫⸩敤慬⡹〲〰⤰昮摡䥥⡮洧摥畩❭㬩਍⠤⌧桔䉥潬坧摩敧獴‬昣湡攭楸❴⸩汣捩⡫畦据楴湯⤨ൻ␊✨昣湡慢正⤧献潴⡰⸩慦敤畏⡴洧摥畩❭㬩਍⥽഻紊਍⸤潣歯敩✨潰異彰獵牥江杯湩Ⱗ✠敹❳‬⁻慰桴›⼧Ⱗ攠灸物獥›‱⥽഻紊㬩਍⼼捳楲瑰ാ㰊ⴡ‭楈湥氠歩⁥䉆攠摮ⴠ㸭਍਍搼癩挠慬獳∽楴汴≥ാ †††††††††㰠㍨椠整獭潣数椠整瑭灹㵥栢瑴㩰⼯慤慴瘭捯扡汵牡⹹牯⽧牂慥捤畲扭㸢਍††††愼猠祴敬∽慰摤湩㩧㔠硰〠∻栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮楴⵮畴≣椠整灭潲㵰產汲㸢਍††††††猼慰瑩浥牰灯∽楴汴≥吾湩琠믡掩⼼灳湡ാ †††㰠愯ാ †㰠栯㸳਍††††††††††搼癩挠慬獳∽慤整楴敭㸢桔믡₩ꎺⱹ㌠⼰㤰㈯㈰″⁼㌲㈺㰰搯癩ാ㰊搯癩ാ㰊楤⁶汣獡㵳渢睥⵳敤慴汩㸢਍ℼⴭ匠䅔呒䐠呅䥁⁌ⴭാ㰊楤⁶汣獡㵳猢湩汧ⵥ敤慴汩㸢਍††愼椠整灭潲㵰產汲•牨晥∽栯畹摮楡挭敲慴氭灡爭灡琭潲杮渭潵ⵣ潤戭ⵯ慣ⵣ慤⵩祬札慩戭湡瘭ⵡ牴湡ⵧ楢瘭湡札畩渭畧敹⹮瑨汭•瑳汹㵥搢獩汰祡›潮敮∻䠾畹摮楡䌠敲慴氠뫡炯爠ꇃ⁰牴湯⁧왮鮻⁣쐢閻戠믡⊙挠ꇃ⁣釄뫡榡氠뷃›楇ꇃ戠ꇃ썶₠牴湡⁧讻瘠뫡溫朠꾻渠畧썹溪⼼㹡਍਍††਍††搼癩猠祴敬∽慭⵸敨杩瑨›㐲硰漻敶晲潬㩷栠摩敤㭮瀠獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥稠椭摮硥›㤹㬹㸢਍††††搼癩挠慬獳∽慤整楴敭㸢਍††††††猼慰瑳汹㵥挢汯牯⌺〰〵挸∻ㄾ㨶ㄱ㰠猯慰㹮☠扮灳簻渦獢㭰਍††††††猼慰㹮〳〯⼵〲㌲⼼灳湡‾†††††ഠ †††††਍††††††††ℼⴭ㰠楤⁶瑳汹㵥昢潬瑡›楲桧㭴•汣獡㵳昢ⵢ楬敫•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮票湵慤⵩牣瑥ⵡ慬⵰慲⵰牴湯ⵧ畮捯搭ⵯ潢挭捡搭楡氭⵹楧ⵡ慢⵮慶琭慲杮戭⵩慶⵮楧⵵杮祵湥栮浴≬搠瑡ⵡ慬潹瑵∽畢瑴湯损畯瑮•慤慴愭瑣潩㵮氢歩≥搠瑡ⵡ桳睯昭捡獥∽牴敵•慤慴猭慨敲∽牴敵㸢⼼楤㹶ⴠ㸭਍††††††††搼癩猠祴敬∽汦慯㩴爠杩瑨∻挠慬獳∽扦氭歩≥搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯畹摮楡挭敲慴氭灡爭灡琭潲杮渭潵ⵣ潤戭ⵯ慣ⵣ慤⵩祬札慩戭湡瘭ⵡ牴湡ⵧ楢瘭湡札畩渭畧敹⹮瑨汭•慤慴眭摩桴∽•慤慴氭祡畯㵴戢瑵潴彮潣湵≴搠瑡ⵡ捡楴湯∽楬敫•慤慴猭穩㵥猢慭汬•慤慴猭慨敲∽慦獬≥㰾搯癩‾††ഠ †††਍††††⼼楤㹶਍††††搼癩挠慬獳∽汣慥≲㰾搯癩ാ †㰠搯癩ാഊ †㰠ㅨ挠慬獳∽楳杮敬琭瑩敬•瑩浥牰灯∽慮敭㸢祈湵慤⁩牃瑥⁡꾺⁰썲炡琠潲杮渠냆믡掛∠釄믡ₕ馻•썣採쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡瘠ꃃ琠慲杮戠믡₋ꮺ楧믡₯杮祵꫃㱮栯㸱਍਍††椼杭挠慬獳∽彨桴浵≢猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳〲㌲㔯〯⼴數慨役牃瑥彡〳㔰㌲ㅟ樮杰•瑩浥牰灯∽浩条≥⼠ാ †††㰠瑳汹㹥਍††††††献湩汧ⵥ敤慴汩攠ൻ †††††††搠獩汰祡›湩楬敮℠浩潰瑲湡㭴਍††††††ൽ †††††⼠പ †††††⸠楳杮敬搭瑥楡浩⁧‫浥ബ †††††⸠楳杮敬搭瑥楡⁡‫浥笠਍††††††††楤灳慬㩹戠潬正℠浩潰瑲湡㭴਍††††††⩽യ †††㰠猯祴敬ാ †㰠楤⁶汣獡㵳栢损湯整瑮•瑩浥牰灯∽牡楴汣䉥摯≹猠祴敬∽潰楳楴湯›敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㤠㤹∻ാ †††㰠⁰汣獡㵳搢獥牣灩楴湯㸢猼牴湯㹧郄뫃杮琠敨뾺栠ꆺ档‬鮻⁩釄ꋃ⁹썬₴祈湵慤⁩牃瑥⁡꾺⁰썲炡琠潲杮渠냆믡掛쐠Ꞻ⁵楴꫃釄ꏃ挠써溭⁨桴믡掩∠釄믡ₕ馻•膻挠ꇃ⁣釄뫡榡氠뷃മ㰊猯牴湯㹧਍††††⼼㹰਍††††搼癩挠慬獳∽敮獷挭湯整瑮•瑳汹㵥瀢獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥稠椭摮硥›㤹㤹㸢਍਍††††††搼癩挠慬獳✽楤晶物瑳‧瑳汹㵥挧敬牡›潢桴※潰楳楴湯›敲慬楴敶※⵺湩敤㩸㤠〹※慢正牧畯摮挭汯牯›杲⡢㔲ⰵ㈠㔵‬㔲⤵✻㰾㹰牔냆믡掛쐠쎑ⲳ琠믡₫畣믡榑渠菄〲㈲‬愼栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮慴⽧票湵慤⵩牣瑥≡吾⁃潍潴㱲愯‾釄ꏃ琠써溴⁧썢澡琠썲溪眠扥楳整瘠믡₁楶믡掇猠뫡₽档祵믡溃猠湡⁧꾺⁰썲炡洠뫡疫砠⁥썮禠琠潲杮渠냆믡掛㰮瀯㰾瀯ാഊ㰊㹰桔潥쐠쎑ⲳ戠뫡溣氠뫡炯爠ꇃ⁰牴湯⁧왮鮻⁣ꮺ썣₳桮믡溯⁧牴湡⁧讻瘠ꃃ朠썩₡썢溡欠써溴⁧桫ꇃ⁣썧€ꎺ桮뫡炭欠ꦺ⁵湉潤敮楳⁡牴냆믡掛쐠쎑禢‮愼栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮慴⽧票湵慤⵩牣瑥≡䠾畹摮楡䌠敲慴⼼㹡瘠뫡溫쐠욑ꎻ⁣桰ꋃ桰믡榑瘠믡榛㌠瀠楨꫃ꎺ썬㪠吠썩疪挠畨뫡溩‬郄뫡掷戠螻⁴썶₠慃ꖺ⁰鮻⁩楧ꇃ戠ꇃꞺ왬ꎻ⁴썬₠㐶ⰰ㘠〹瘠ꃃ㜠〴琠楲믡疇쐠鎻杮㰮瀯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲㸢椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳〲㌲㔯〯⼴敘慨役牃瑥彡〳㔰㌲㍟樮杰•瑳汹㵥漢慰楣祴›⸰㬹•㸯⼼㹰⼼㹰਍਍瀼䠾螻慮ⱹ洠믡璙猠믡ₑ釄뫡榡氠뷃挠꧅杮쐠憑杮挠ꆺ⁹档냆ꇆ杮琠썲溬⁨桫祵뫡溿洠ꏃ⁩釄믡₃썫掭⁨Ꞻ⁵畭⁡꾺⹭䌠써溭⁨썶€桴뫡ⲿ欠써採⁨써溠⁧畭⁡ꮺ⁵數渠ꃃ⁹썣₳桴믡₃釄냆믡掣옠疰쐠쎑榣琠믡₫㔲ⴠ㐠‰牴螻⁵釄믡溓Ⱨ琠맃⁹桰썩溪戠뫡溣‮郄ꋃ⁹桫듃杮瀠ꎺ⁩썬₠냆⁵釄ꏃ⁩썤溠⁨楲꫃杮挠潨渠꾻杮洠뫡疫砠⁥꾺⁰썲炡琠潲杮渠냆믡掛洠ꃃ琠궺⁴慲渠돃쐠쎑₣釄냆믡掣쌠炡搠믡溥⁧ꮻ瘠ꃃ⁩桴ꇃ杮琠龻氠뫡榡쐠쎑禢㰮瀯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲㸢椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳〲㌲㔯〯⼴數慨役牃瑥彡〳㔰㌲ㅟ樮杰•瑳汹㵥漢慰楣祴›⸰㬹•㸯⼼㹰⼼㹰਍਍瀼刾⁡꾺⁴ꮻ琠써溡⁧⼳〲㈲‬愼栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮慴⽧票湵慤⵩牣瑥≡䠾畹摮楡䌠敲慴㰠愯瘾뫡溫氠썵溴欠뎺杮쐠讻桮쐠욑ꎻ⁣讻琠썲₭釄믡榑瘠믡榛欠써採⁨써溠⁧桮믡₝桴뾺⁴뾺瘠썵溴⁧ꦻ⁣썶₠楨믡溇쐠ꆺⱩ瀠써₹ꎻ⁰鮻⁩釄믡榑琠냆믡溣⁧桫ꇃ档栠ꃃ杮琠뮺‬썣溹⁧鮻⁩釄돃氠ꃃ渠楨믡疁琠귃桮渠菄杮栠螻釄뫡榡㰮瀯㰾瀯㰾搯癩‾搼癩挠慬獳✽楤敶摮‧瑳汹㵥瀧獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥稠椭摮硥›㤹㬰戠捡杫潲湵ⵤ潣潬㩲爠执㈨㔵‬㔲ⰵ㈠㔵㬩㸧਍਍瀼㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶琯条栯畹摮楡挭敲慴㸢祈湵慤⁩牃瑥⁡⼼㹡ꮺ龻栠믡疯猠믡ₑ釄☳扮灳䐻砠删砠䌠氠뫡溧氠냆믡璣氠ꃃ㐠㌮㔱砠ㄠ㜮〹砠ㄠ㘮〶洠Ɑ挠楨믡疁搠ꃃ⁩왣₡龻㈠㘮〱洠썶₠桫ꎺ杮猠ꇃ杮朠뫡涧㈠〰洠⹭渦獢㭰⼼㹰⼼㹰਍਍瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›散瑮牥∻㰾浩⁧牳㵣⼢灵潬摡⽳浩条獥㈯㈰⼳⼵㐰堯桥祡䍟敲慴㍟〰㈵弳⸲灪≧猠祴敬∽灯捡瑩㩹〠㤮∻⼠㰾瀯㰾瀯ാഊ㰊㹰畃杮挠뫡炥猠믡掩洠뫡溡⁨档愼栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮慴⽧票湵慤⵩牣瑥≡䠾畹摮楡䌠敲慴㰠愯氾ꃃ欠醻⁩釄믡溙⁧왣₡⸱䰵‬档썣溴⁧畳뫡璥ㄠ㌱洠ꏃ氠믡掱瘠ꃃ洠듃洭湥砠꾺㐱‴济‬뾺⁴ꎻ⁰馻⁰醻琠믡₱釄믡溙⁧썶₴ꖺ⁰噃⁔썶₠螻搠뫡溫쐠馻杮挠뫡疧琠왲鮻⹣渦獢㭰⼼㹰⼼㹰਍਍瀼堾⁥썣₳桮믡溯⁧썴溭⁨쑮溃⁧鞻琠ꎻ氠ꇃ⁩湡琠썯溠琠썩溪琠뾺桮냆›䉁ⱓ䔠䑂‬䅂‬썣溢戠뫡溱⁧釄螻궻‬鞻琠ꎻ欠龻⁩써溠⁨杮湡⁧醻Ᵽ欠莻潳ꇃ⁴놻⁣썫澩‬ꎺ楢뫡溿쌠炡猠ꖺ⁴醻Ɒ栠믡ₗ牴믡₣牴ꇃ桮瘠⁡档뫡涡瘠믡榛渠왧鶻⁩釄⁩馻‬牴ꇃ桮瘠⁡档뫡涡瀠써憭猠畡‬ꎺ桮戠ꇃ釄莻썭ⲹ栠믡ₗ牴믡₣楧믡₯썬溠쐠욑鶻杮瘠ꃃ㘠琠뫃⁩桫귃胢㲦瀯㰾瀯ാഊ㰊⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲㸢椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳〲㌲㔯〯⼴敘慨役牃瑥彡〳㔰㌲ㅟ樮杰•瑳汹㵥漢慰楣祴›⸰㬹•㸯⼼㹰⼼㹰਍਍瀼㰾⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶琯条栯畹摮楡挭敲慴㸢牃瑥⁡⼼㹡썬₠馻⁴牴湯⁧桮믡溯⁧ꮺ⁵數挠ꞻ氠믡掱挠믡憧䠠畹摮楡琠뫡榡嘠螻⁴慎⹭䴠뫡疫砠⁥썮禠琠왨鶻杮砠祵꫃놺牴湯⁧潴⁰桮믡溯⁧數戠ꇃ档뫡禡渠ꖺ⁴牴湯⁧桴ꇃ杮‮馻杮搠믡溓㐠琠써溡⁧釄뫡疧渠菄Ɑ䠠畹摮楡䌠敲慴朠楨渠궺潤湡⁨醻쐠ꆺ⁴⸳㠲‴數㰮瀯㰾瀯ാഊ㰊㹰猼牴湯㹧䡔㰠猯牴湯㹧攼㹭吨潵瑩敲桴摵⥯⼼浥㰾瀯㰾瀯㰾搯癩㰾ⴡ‭搣癩湥⁤ⴭ‾†††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡㸢⼼楤㹶਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍††搼癩挠慬獳∽汣慥≲㰾搯癩ാ㰊搯癩ാ㰊ⴡ‭久⁄䕄䅔䱉ⴠ㸭਍ℼⴭ猠祴敬戠湡敮⁲桴湵⁧潭楢敬䄠摮⁹ⴭാ㰊瑳汹㹥਍洮扯汩筥楤灳慬㩹渠湯㭥ൽ䀊敭楤⁡洨硡眭摩桴›㘷瀸⥸ൻ⸊敤瑳灯摻獩汰祡›潮敮紻਍洮扯汩筥楤灳慬㩹戠潬正紻਍ൽ⸊牨晥慟獤⁻氠晥㩴〠※瀠獯瑩潩㩮愠獢汯瑵㭥††楷瑤㩨㤠┸※†栠楥桧㩴ㄠ〰㬥††⵺湩敤㩸ㄠ㬰ൽ⸊慬敹慲獤灻獯瑩潩㩮爠汥瑡癩㭥稠椭摮硥›㬴ൽ⸊慬敹ㅲ摡筳††਍潰楳楴湯›扡潳畬整℠浩潰瑲湡㭴਍潴㩰〠硰഻氊晥㩴〠഻眊摩桴›〱┰഻栊楥桧㩴ㄠ〰‥椡灭牯慴瑮഻戊捡杫潲湵㩤⌠晦㭦਍汣灩›敲瑣〨‬畡潴‬畡潴‬⤰഻漊敶晲潬㩷栠摩敤㭮਍⵺湩敤㩸ㄠ഻紊਍氮祡牥愲獤⁻†ഠ搊獩汰祡›汢捯㭫਍潰楳楴湯›楦數㭤਍楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍慭杲湩›瀰⁸畡潴഻琊灯›㬰਍敬瑦›瀰㭸਍癯牥汦睯›楨摤湥഻稊椭摮硥›㬱਍慢正慦散瘭獩扩汩瑩㩹栠摩敤㭮਍牴湡晳牯㩭琠慲獮慬整⡚瀰⥸഻氊湩ⵥ敨杩瑨›瀱㭸਍ൽഊ⸊慬敹㉲摡ⱳ氮祡牥摡筳業⵮敨杩瑨›㘵瀸㭸ൽ⸊ㅷ〰睻摩桴ㄺ〰㬥素਍氮祡牥愲獤椠杭⭻楷瑤㩨〱┰※ൽ㰊猯祴敬ാ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢††††††††††††††਍⠤畦据楴湯⤨⁻†ഠ †瘠牡眠摩桴獟⁣‽⠤眠湩潤⁷⸩楷瑤⡨Ⱙ栠楥桧彴捳㴠␠
楷摮睯⤠栮楥桧⡴㬩਍††⼯⠤⸢慬敹㉲摡ⱳ⸠慬敹慲獤⤢挮獳∨敨杩瑨Ⱒ栠楥桧彴捳†㬩਍††⠤⸢慬敹㉲摡ⱳ⸠慬敹慲獤⤢挮獳∨敨杩瑨Ⱒ㘠〰†㬩਍††⼯椠⡦敨杩瑨獟⁣‾㘵⤸ൻ †⼠ ††⠤⸢慬敹㉲摡≳⸩獣⡳琢灯Ⱒ⠠敨杩瑨獟⁣‭㘵⤸㈯⤠഻ †⼠ ൽഊ紊㬩਍⼼捳楲瑰ാ㰊ⴡ‭湥⁤瑳汹⁥慢湮牥琠畨杮洠扯汩⁥湁祤ⴠ㸭਍搼癩挠慬獳∽敮獷猭慨敲㸢਍††ℼⴭ䄠摤桔獩䈠瑵潴䕂䥇⁎ⴭാ †㰠楤⁶汣獡㵳愢摤桴獩湟瑡癩彥潴汯潢≸㰾搯癩ാ †㰠捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††††慶⁲摡瑤楨彳潣普杩㴠笠਍††††††搢瑡彡牴捡彫摡牤獥扳牡㨢琠畲൥ †††素഻ †㰠猯牣灩㹴਍††猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽⼯㝳愮摤桴獩挮浯樯⽳〳⼰摡瑤楨彳楷杤瑥樮⍳異楢㵤慲㔭㜳㘹㥡ㅣて㤲〱∵愠祳据∽獡湹≣㰾猯牣灩㹴਍††ℼⴭ䄠摤桔獩䈠瑵潴久⁄ⴭാ㰊搯癩ാഊ †††††††㰠楤⁶汣獡㵳愢獤瀭獯⵴敤慴汩戭瑯潴≭猠祴敬∽慭杲湩戭瑯潴㩭ㄠ瀵㭸㸢਍†††††† †††††††††††††㰠楤⁶瑳汹㵥琧硥⵴污杩㩮散瑮牥瀻獯瑩潩㩮敲慬楴敶活牡楧㩮〠愠瑵㭯潢摲牥›㬰敨杩瑨㤺瀰㭸楷瑤㩨㤶瀰❸挠慬獳✽汦獡❨ਾ††††††††††††††††愼栠敲㵦栧瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䱃㤱慤䵨㙈睱硘塇坆橁噤㽁畳形潣普物慭楴湯ㄽ‧慴杲瑥✽扟慬歮‧瑳汹㵥瀧獯瑩潩㩮扡潳畬整※潴㩰瀰㭸敬瑦〺硰戻瑯潴㩭瀰㭸楲桧㩴瀰㭸敨杩瑨㤺瀰㭸楷瑤㩨㤶瀰㭸搠獩汰祡戺潬正✻椠㵤氧湩⵫㸧 †††††††††††††††††㰠浩⁧楷瑤㵨㘧〹‧敨杩瑨✽〹‧牳㵣⼧灵潬摡⽳浩条獥䈯湡敮╲〲畑湡╧〲慃⽯慂湮牥㈥堰╅〲慈╹〲牴湥㈥夰畯畴敢㈥估⹋灪㽧㵴㘱㘹㤰㠰㔵㸧 †††††††††††††††㰠愯ਾ††††††††††††††⼼楤㹶 †††††††††††ഠ †††㰠搯癩ാ †ഠ㰊ⴡ‭䅔⁇ⴭാ㰊楤⁶汣獡㵳渢睥⵳慴≧ാ †㰠灳湡吾条㩳⼼灳湡ാ †††††㰠⁡牨晥∽琯条栯畹摮楡㸢祈湵慤㱩愯☾扮灳☻扮灳഻ †††††㰠⁡牨晥∽琯条栯畹摮楡挭敲慴㸢祈湵慤⁩牃瑥㱡愯☾扮灳☻扮灳഻ †††††㰠⁡牨晥∽琯条栯畹摮楡挭敲慴氭灡爭灡琭潲杮渭潵≣䠾畹摮楡䌠敲慴氠뫡炯爠ꇃ⁰牴湯⁧왮鮻㱣愯☾扮灳☻扮灳഻ †㰠搯癩ാ㰊ⴡ‭久⁄䅔⁇ⴭാഊ †㰠楤⁶瑳汹㵥眢摩桴›〱┰※慭⵸楷瑤㩨㔠〰硰※慭杲湩›瀰⁸畡潴㸢਍††††搼癩挠慬獳∽潳楣污猭慨敲≸ാ †††††㰠楤⁶瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲栠楥桧㩴畡潴※慰摤湩㩧ㄠ瀰㭸㸢਍††††††††搼癩椠㵤氢歩扥硯•瑳汹㵥眢摩桴›〱┰※整瑸愭楬湧挺湥整≲ാ †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢ⵢ慰敧•慤慴栭敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭數慨≹搠瑡ⵡ楷瑤㵨㘢〹•慤慴猭慭汬栭慥敤㵲琢畲≥搠瑡ⵡ摡灡⵴潣瑮楡敮⵲楷瑤㵨昢污敳•慤慴栭摩ⵥ潣敶㵲昢污敳•慤慴猭潨⵷慦散楰敬∽慦獬≥搠瑡ⵡ桳睯瀭獯獴∽慦獬≥㰾楤⁶汣獡㵳昢ⵢ晸浢⵬慰獲ⵥ杩潮敲㸢戼潬正畱瑯⁥楣整∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯砯桥祡㸢愼栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭數慨≹堾⁅䅈㱙愯㰾戯潬正畱瑯㹥⼼楤㹶⼼楤㹶਍††††††††⼼楤㹶਍††††††⼼楤㹶਍††††††猼祴敬ാ †††††††⸠扦瀭条ⱥ⸠扦瀭条⁥晩慲敭獛祴敬ⱝ⸠扦瀭条⁥灳湡笠਍††††††††††楷瑤㩨ㄠ〰‥椡灭牯慴瑮഻ †††††††††洠硡眭摩桴›〵瀰㭸਍††††††††ൽ †††††㰠猯祴敬ാ †††㰠搯癩ാ †††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡㸢⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍਍਍਍਍਍ℼⴭ䘠䍁䉅住⁋佃䵍久⁔ⴭാ㰊ⴡ㰭楤⁶汣獡㵳昢捡扥潯⵫潣浭湥獴•瑳汹㵥洢牡楧⵮敬瑦›ㄭ瀰㭸㸢਍††搼癩挠慬獳∽扦挭浯敭瑮≳搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯畹摮楡挭敲慴氭灡爭灡琭潲杮渭潵ⵣ潤戭ⵯ慣ⵣ慤⵩祬札慩戭湡瘭ⵡ牴湡ⵧ楢瘭湡札畩渭畧敹⹮瑨汭•慤慴眭摩桴∽〱┰•慤慴渭浵潰瑳㵳㔢•慤慴洭扯汩㵥䄢瑵ⵯ敤整瑣摥㸢⼼楤㹶਍⼼楤㹶ⴭാ㰊ⴡ‭久⁄䅆䕃佂䭏䌠䵏䕍呎ⴠ㸭਍਍⼼楤㹶਍猼祴敬ാ †⸠潢祤⸠潨敭洭楡漮桴牥⵳敮獷笠਍††††慭杲湩戭瑯潴㩭㈠瀰㭸਍††ൽ †⸠潢祤⸠潨敭洭楡琮灯漭桴牥⁳汵笠਍††††慭杲湩›㔱硰㈠瀳㭸਍††††潢摲牥戭瑯潴㩭搠瑯整⁤瀱⁸挣捣捣㭣਍††††慰摤湩ⵧ潢瑴浯›㔱硰഻ †素਍††戮摯⁹栮浯ⵥ慭湩⸠潴⵰瑯敨獲甠楬笠਍††††楷瑤㩨ㄠ〴硰഻ †††搠獩汰祡›汢捯㭫਍††††慭杲湩爭杩瑨›㌲硰഻ †††氠湩ⵥ敨杩瑨›⸱攸㭭਍††††汦慯㩴氠晥㭴਍††ൽ †⸠潢祤⸠潨敭洭楡琮灯漭桴牥⁳汵氠㩩慬瑳挭楨摬ൻ †††洠牡楧⵮楲桧㩴〠഻ †素਍††戮摯⁹栮浯ⵥ慭湩⸠潴⵰瑯敨獲甠楬愠笠਍††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤਍††ൽ †⸠潢祤⸠潨敭洭楡戮瑯潴⵭瑯敨獲甠ൻ †††洠牡楧㩮ㄠ瀰⁸㌲硰഻ †素਍††戮摯⁹栮浯ⵥ慭湩⸠潢瑴浯漭桴牥⁳汵氠⁩ൻ †††映潬瑡›敬瑦഻ †††氠獩⵴瑳汹㩥搠獩⁣畯獴摩⁥潮敮഻ †††洠牡楧㩮〠〠〠ㄠ瀰㭸਍††††楷瑤㩨㐠┸഻ †††氠湩ⵥ敨杩瑨›⸱攸㭭਍††ൽ㰊猯祴敬ാ㰊楤⁶汣獡㵳漢桴牥⵳敮獷㸢਍††搼癩挠慬獳∽楴汴≥猠祴敬∽潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤㸢楔桫ꇃ㱣搯癩ാ †㰠楤⁶汣獡㵳琢灯漭桴牥≳ാ †††ഠ †††††㰠汵ാ †††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽潨摮ⵡ捡潣摲洭ⵯ慢⵮慴⵩潤杮渭浡愭瘭楯札慩欭潨湡ⵧⴱ祴瘭摮挭潨渭慧⵹敶瘭敩⵴慮⹭瑨汭•楴汴㵥䠢湯慤䄠捣牯⁤龻戠ꇃꆺ⁩郄듃杮丠浡쌠₁鮻⁩楧ꇃ欠潨뫡溣⁧‱랻嘠쑎Ⲑ挠鶻渠썧禠瘠믡₁楖믡璇丠浡㸢਍††††††††††††椼杭眠摩桴∽㐱∰栠楥桧㵴㠢∰猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ〴㡸⼰數慨⵹捡潣摲㈭〹㈹弳㤨⸩灪≧愠瑬∽潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎≭琠瑩敬∽潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎≭⼠ാ †††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽潨摮ⵡ捡潣摲洭ⵯ慢⵮慴⵩潤杮渭浡愭瘭楯札慩欭潨湡ⵧⴱ祴瘭摮挭潨渭慧⵹敶瘭敩⵴慮⹭瑨汭•楴汴㵥䠢湯慤䄠捣牯⁤龻戠ꇃꆺ⁩郄듃杮丠浡쌠₁鮻⁩楧ꇃ欠潨뫡溣⁧‱랻嘠쑎Ⲑ挠鶻渠썧禠瘠믡₁楖믡璇丠浡㸢潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎㱭愯ാ †††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††愼栠敲㵦瀢略敧瑯㐭㠰挭潨⵴楬档瘭ⵥ楶瑥渭浡挭潲獳癯牥挭ⵯⵣ潣搭敩⵮慭ⵯ桴ⵥ桴潡琭潨⵩桴潵杮栮浴≬琠瑩敬∽敐杵潥⁴〴‸档믡璑氠믡掋⁨膻嘠螻⁴慎㩭䌠潲獳癯牥挠믡₡⁃썣₳楤믡溇洠뫡澡琠莻琠慨Ɐ琠鶻⁩桴냆믡溣≧ാ †††††††††††㰠浩⁧楷瑤㵨ㄢ〴•敨杩瑨∽〸•牳㵣⼢灵潬摡⽳桴浵⽢㐱砰〸砯桥祡㑟㠰㉟〹㈹弳⸱灪≧愠瑬∽敐杵潥⁴〴‸档믡璑氠믡掋⁨膻嘠螻⁴慎㩭䌠潲獳癯牥挠믡₡⁃썣₳楤믡溇洠뫡澡琠莻琠慨Ɐ琠鶻⁩桴냆믡溣≧琠瑩敬∽敐杵潥⁴〴‸档믡璑氠믡掋⁨膻嘠螻⁴慎㩭䌠潲獳癯牥挠믡₡⁃썣₳楤믡溇洠뫡澡琠莻琠慨Ɐ琠鶻⁩桴냆믡溣≧⼠ാ †††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽数杵潥⵴〴ⴸ档瑯氭捩⵨敶瘭敩⵴慮⵭牣獯潳敶⵲潣挭挭ⵯ楤湥洭潡琭敨琭慨ⵯ桴楯琭畨湯⹧瑨汭•楴汴㵥倢略敧瑯㐠㠰挠醻⁴讻档瘠믡₁楖믡璇丠浡›牃獯潳敶⁲ꆻ䌠挠돃搠螻ꆺ桴믡₃桴潡‬桴믡榝琠왨ꎻ杮㸢敐杵潥⁴〴‸档믡璑氠믡掋⁨膻嘠螻⁴慎㩭䌠潲獳癯牥挠믡₡⁃썣₳楤믡溇洠뫡澡琠莻琠慨Ɐ琠鶻⁩桴냆믡溣㱧愯ാ †††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††愼栠敲㵦戢摹挭ⵯ潤湡⵨潳琭慨杮㠭瘭潵⵴潦摲琭潲琭慨桮栭湡ⵧ數戭湡挭慨⵹桴⵵ⴴ桴ⵥ楧楯栮浴≬琠瑩敬∽奂⁄썣₳潤湡⁨醻琠써溡⁧‸왶ꎻ⁴潆摲‬牴믡₟桴ꃃ桮栠ꏃ杮砠⁥썢溡挠ꆺ⁹桴믡₩‴桴뫡₿楧믡榛㸢਍††††††††††††椼杭眠摩桴∽㐱∰栠楥桧㵴㠢∰猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ〴㡸⼰數慨役祢彤㤲㤰㌲㍟樮杰•污㵴䈢䑙挠돃搠慯桮猠믡ₑ桴ꇃ杮㠠瘠냆믡璣䘠牯Ɽ琠龻琠써溠⁨써溣⁧數戠ꇃ档뫡禡琠ꦻ㐠琠뾺朠鮻≩琠瑩敬∽奂⁄썣₳潤湡⁨醻琠써溡⁧‸왶ꎻ⁴潆摲‬牴믡₟桴ꃃ桮栠ꏃ杮砠⁥썢溡挠ꆺ⁹桴믡₩‴桴뫡₿楧믡榛•㸯਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼栠敲㵦戢摹挭ⵯ潤湡⵨潳琭慨杮㠭瘭潵⵴潦摲琭潲琭慨桮栭湡ⵧ數戭湡挭慨⵹桴⵵ⴴ桴ⵥ楧楯栮浴≬琠瑩敬∽奂⁄썣₳潤湡⁨醻琠써溡⁧‸왶ꎻ⁴潆摲‬牴믡₟桴ꃃ桮栠ꏃ杮砠⁥썢溡挠ꆺ⁹桴믡₩‴桴뫡₿楧믡榛㸢奂⁄썣₳潤湡⁨醻琠써溡⁧‸왶ꎻ⁴潆摲‬牴믡₟桴ꃃ桮栠ꏃ杮砠⁥썢溡挠ꆺ⁹桴믡₩‴桴뫡₿楧믡榛⼼㹡਍††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽敬畸⵳档湩⵨桴捵挭湯ⵧ潢札慩挭慵琭⵸〲㐲戭湡挭潡渭慨⵴楧ⵡⴱ㌷琭⵹湶⹤瑨汭•楴汴㵥䰢硥獵挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑ楧ꇃ挠믡憧吠⁘〲㐲›ꎺ慣桮뫡璥朠썩₡ⰱ㌷琠믡₷乖郄㸢਍††††††††††††椼杭眠摩桴∽㐱∰栠楥桧㵴㠢∰猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ〴㡸⼰數慨役敬畸彳硴㍟〰㈹弳⸱灪≧愠瑬∽敌畸⁳档귃桮琠ꦻ⁣썣溴⁧醻朠썩₡ꞻ⁡塔㈠㈰㨴䈠뫡溣挠潡渠ꖺ⁴楧ꇃㄠ㜬″랻嘠쑎⊐琠瑩敬∽敌畸⁳档귃桮琠ꦻ⁣썣溴⁧醻朠썩₡ꞻ⁡塔㈠㈰㨴䈠뫡溣挠潡渠ꖺ⁴楧ꇃㄠ㜬″랻嘠쑎⊐⼠ാ †††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽敬畸⵳档湩⵨桴捵挭湯ⵧ潢札慩挭慵琭⵸〲㐲戭湡挭潡渭慨⵴楧ⵡⴱ㌷琭⵹湶⹤瑨汭•楴汴㵥䰢硥獵挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑ楧ꇃ挠믡憧吠⁘〲㐲›ꎺ慣桮뫡璥朠썩₡ⰱ㌷琠믡₷乖郄㸢敌畸⁳档귃桮琠ꦻ⁣썣溴⁧醻朠썩₡ꞻ⁡塔㈠㈰㨴䈠뫡溣挠潡渠ꖺ⁴楧ꇃㄠ㜬″랻嘠쑎㲐愯ാ †††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††⼼汵ാ †††††㰠汵ാ †††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽票湵慤⵩慰楬慳敤挭楨桮琭畨ⵣ敶搭楡氭⵹楧ⵡ慢⵮慨⵰慤⵮桰ⵡ潨⵩潮杮氭湥昭牯ⵤ硥汰牯牥栮浴≬琠瑩敬∽祈湵慤⁩慐楬慳敤挠써溭⁨桴믡掩瘠믡₁釄뫡榡氠뷃›楇ꇃ戠ꇃꖺ⁰ꮺⱮ瀠ꎺ栠ꇆ⁩썮溳⁧썬溪䘠牯⁤硅汰牯牥㸢਍††††††††††††椼杭眠摩桴∽㐱∰栠楥桧㵴㠢∰猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ〴㡸⼰數慨役慰楬慳敤㍟〰㈹弳⠶⤱樮杰•污㵴䠢畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲≲琠瑩敬∽祈湵慤⁩慐楬慳敤挠써溭⁨桴믡掩瘠믡₁釄뫡榡氠뷃›楇ꇃ戠ꇃꖺ⁰ꮺⱮ瀠ꎺ栠ꇆ⁩썮溳⁧썬溪䘠牯⁤硅汰牯牥•㸯਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼栠敲㵦栢畹摮楡瀭污獩摡ⵥ档湩⵨桴捵瘭ⵥ慤⵩祬札慩戭湡栭灡搭湡瀭慨栭楯渭湯ⵧ敬⵮潦摲攭灸潬敲⹲瑨汭•楴汴㵥䠢畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲≲䠾畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲㱲愯ാ †††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††愼栠敲㵦砢ⵥ楤湥琭畲杮焭潵ⵣ潨杮畧湡ⵧ業楮癥搭潵ⵣ慢⵮楧潡搭湥渭畨杮欭慨档栭湡ⵧ慤⵵楴湥砭ⵥ楧ⵡ敲氭敩⵵潣爭⹥瑨汭•楴汴㵥堢⁥釄螻牔湵⁧畑믡掑䠠湯䝧慵杮䴠湩䕩⁖釄냆믡掣戠ꃃ楧潡쐠뾺桮믡溯⁧桫ꇃ档栠ꃃ杮쐠Ꞻ⁵楴꫃㩮堠⁥楧ꇃ爠뫡ⲻ氠螻⁵썣₳뮺∿ാ †††††††††††㰠浩⁧楷瑤㵨ㄢ〴•敨杩瑨∽〸•牳㵣⼢灵潬摡⽳桴浵⽢㐱砰〸砯桥祡睟汵湩彧〳㤰㌲ㅟ樮杰•污㵴堢⁥釄螻牔湵⁧畑믡掑䠠湯䝧慵杮䴠湩䕩⁖釄냆믡掣戠ꃃ楧潡쐠뾺桮믡溯⁧桫ꇃ档栠ꃃ杮쐠Ꞻ⁵楴꫃㩮堠⁥楧ꇃ爠뫡ⲻ氠螻⁵썣₳뮺∿琠瑩敬∽敘쐠榑믡溇吠畲杮儠醻⁣潈杮畇湡⁧楍楮噅쐠욑ꎻ⁣썢溠朠慩釄뫡溿渠꾻杮欠써採⁨써溠⁧釄뫡疧琠썩溪›敘朠썩₡뮺‬楬믡疇挠돃爠뫡㾻•㸯਍††††††††††⼼㹡਍††††††††††愼栠敲㵦砢ⵥ楤湥琭畲杮焭潵ⵣ潨杮畧湡ⵧ業楮癥搭潵ⵣ慢⵮楧潡搭湥渭畨杮欭慨档栭湡ⵧ慤⵵楴湥砭ⵥ楧ⵡ敲氭敩⵵潣爭⹥瑨汭•楴汴㵥堢⁥釄螻牔湵⁧畑믡掑䠠湯䝧慵杮䴠湩䕩⁖釄냆믡掣戠ꃃ楧潡쐠뾺桮믡溯⁧桫ꇃ档栠ꃃ杮쐠Ꞻ⁵楴꫃㩮堠⁥楧ꇃ爠뫡ⲻ氠螻⁵썣₳뮺∿堾⁥釄螻牔湵⁧畑믡掑䠠湯䝧慵杮䴠湩䕩⁖釄냆믡掣戠ꃃ楧潡쐠뾺桮믡溯⁧桫ꇃ档栠ꃃ杮쐠Ꞻ⁵楴꫃㩮堠⁥楧ꇃ爠뫡ⲻ氠螻⁵썣₳뮺㰿愯ാ †††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††愼栠敲㵦洢穡慤ⴶ桴ⵥ敨琭敩⵰桴潥猭ⵥ慬洭畡挭畯数㐭挭慵搭湡搭湯ⵧ慣⵵慳⹵瑨汭•楴汴㵥䴢穡慤‶桴뫡₿螻琠뾺⁰桴潥猠뫡₽썬₠ꮺ⁵潣灵⁥‴궻⁡ꮺ釄믡溙⁧Ꞻ⁵慳≵ാ †††††††††††㰠浩⁧楷瑤㵨ㄢ〴•敨杩瑨∽〸•牳㵣⼢灵潬摡⽳桴浵⽢㐱砰〸砯桥祡洭穡慤㈭〵㈹ⴲ⸱灪≧愠瑬∽慍摺㙡琠뾺栠믡₇楴뫡炿琠敨붺氠ꃃ洠뫡疫挠畯数㐠挠믡憭搠뫡溫쐠馻杮挠뫡疧猠畡•楴汴㵥䴢穡慤‶桴뫡₿螻琠뾺⁰桴潥猠뫡₽썬₠ꮺ⁵潣灵⁥‴궻⁡ꮺ釄믡溙⁧Ꞻ⁵慳≵⼠ാ †††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽慭摺㙡琭敨栭ⵥ楴灥琭敨ⵯ敳氭ⵡ慭⵵潣灵ⵥⴴ畣ⵡ慤⵮潤杮挭畡猭畡栮浴≬琠瑩敬∽慍摺㙡琠뾺栠믡₇楴뫡炿琠敨붺氠ꃃ洠뫡疫挠畯数㐠挠믡憭搠뫡溫쐠馻杮挠뫡疧猠畡㸢慍摺㙡琠뾺栠믡₇楴뫡炿琠敨붺氠ꃃ洠뫡疫挠畯数㐠挠믡憭搠뫡溫쐠馻杮挠뫡疧猠畡⼼㹡਍††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽楶普獡⵴档湩⵨桴捵爭ⵡ慭⵴晶㘭札慩琭⵵㜶ⴵ牴敩⵵潤杮栮浴≬琠瑩敬∽楖䙮獡⁴档귃桮琠ꦻ⁣慲洠뫡璯嘠⁆ⰶ朠썩₡ꮻ㘠㔷琠楲믡疇쐠鎻杮㸢਍††††††††††††椼杭眠摩桴∽㐱∰栠楥桧㵴㠢∰猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ〴㡸⼰〸敥戱戰挭㜳ⴲ㐴愹㠭ㄲⴶ改㤷㌵扢㐳㜹樮数≧愠瑬∽楖䙮獡⁴档귃桮琠ꦻ⁣慲洠뫡璯嘠⁆ⰶ朠썩₡ꮻ㘠㔷琠楲믡疇쐠鎻杮•楴汴㵥嘢湩慆瑳挠써溭⁨桴믡掩爠⁡꾺⁴䙖㘠‬楧ꇃ琠믡₫㜶‵牴螻⁵釄믡溓≧⼠ാ †††††††††㰠愯ാ †††††††††㰠⁡牨晥∽楶普獡⵴档湩⵨桴捵爭ⵡ慭⵴晶㘭札慩琭⵵㜶ⴵ牴敩⵵潤杮栮浴≬琠瑩敬∽楖䙮獡⁴档귃桮琠ꦻ⁣慲洠뫡璯嘠⁆ⰶ朠썩₡ꮻ㘠㔷琠楲믡疇쐠鎻杮㸢楖䙮獡⁴档귃桮琠ꦻ⁣慲洠뫡璯嘠⁆ⰶ朠썩₡ꮻ㘠㔷琠楲믡疇쐠鎻杮⼼㹡਍††††††††⼼楬ാ †††††††††††††㰠甯㹬਍††††搼癩挠慬獳∽汣慥≲㰾搯癩ാ †㰠搯癩ാ †㰠楤⁶汣獡㵳戢瑯潴⵭瑯敨獲㸢਍਍††††搼癩挠慬獳∽汣慥≲㰾搯癩ാ †††㰠⁰瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮爠杩瑨※慭杲湩›瀵⁸㌲硰∻ാ †††††㰠⁡瑳汹㵥挢汯牯›〣㙡扥㭥映湯⵴敷杩瑨›潢摬∻栠敲㵦⼢楴⵮畴≣堾浥琠뾺⁰⸮㰮愯ാ †††㰠瀯ാ †㰠搯癩ാ㰊搯癩ാഊ㰊瑳汹㹥਍††献扵業⵴畢瑴湯笠਍††††潢摲牥›㬰਍††††潢摲牥爭摡畩㩳㌠硰഻ †††瀠摡楤杮›瀴⁸㔱硰഻ †††挠汯牯›攣敦敦㭦਍††††慭杲湩›‰〱硰〠㔠硰഻ †††戠捡杫潲湵㩤爠执ㄨ〲‬㈱ⰰㄠ〲㬩਍††††慢正牧畯摮›洭穯氭湩慥⵲牧摡敩瑮琨灯‬杲慢ㄨ〲‬㈱ⰰㄠ〲‬⤱〠Ⱕ爠执⡡ㄹ‬ㄹ‬ㄹ‬⤱ㄠ〰⤥഻ †††戠捡杫潲湵㩤ⴠ敷止瑩札慲楤湥⡴楬敮牡‬敬瑦琠灯‬敬瑦戠瑯潴Ɑ挠汯牯猭潴⡰┰‬杲慢ㄨ〲‬㈱ⰰㄠ〲‬⤱Ⱙ挠汯牯猭潴⡰〱┰‬杲慢㤨ⰱ㤠ⰱ㤠ⰱㄠ⤩㬩਍††††慢正牧畯摮›眭扥楫⵴楬敮牡札慲楤湥⡴潴Ɒ爠执⡡㈱ⰰㄠ〲‬㈱ⰰㄠ
┰‬杲慢㤨ⰱ㤠ⰱ㤠ⰱㄠ
〱┰㬩਍††††慢正牧畯摮›漭氭湩慥⵲牧摡敩瑮琨灯‬杲慢ㄨ〲‬㈱ⰰㄠ〲‬⤱〠Ⱕ爠执⡡ㄹ‬ㄹ‬ㄹ‬⤱ㄠ〰⤥഻ †††戠捡杫潲湵㩤ⴠ獭氭湩慥⵲牧摡敩瑮琨灯‬杲慢ㄨ〲‬㈱ⰰㄠ〲‬⤱〠Ⱕ爠执⡡ㄹ‬ㄹ‬ㄹ‬⤱ㄠ〰⤥഻ †††戠捡杫潲湵㩤氠湩慥⵲牧摡敩瑮琨潢瑴浯‬杲慢ㄨ〲‬㈱ⰰㄠ〲‬⤱〠Ⱕ爠执⡡ㄹ‬ㄹ‬ㄹ‬⤱ㄠ〰⤥഻ †††映汩整㩲瀠潲楧㩤䐠䥘慭敧牔湡晳牯⹭楍牣獯景⹴牧摡敩瑮猨慴瑲潃潬獲牴✽㜣㜸㜸✸‬湥䍤汯牯瑳㵲⌧戵戵戵Ⱗ䜠慲楤湥呴灹㵥⤰഻ †素਍††攮牲牯敍獳条⁥ൻ †††挠汯牯›䐣い〰㬰਍††††慭杲湩氭晥㩴ㄠ㔰硰഻ †素਍††戮摯⁹栮浯ⵥ慭湩⸠潴⵰瑯敨獲甠楬笠਍††††楷瑤㩨㈠┲഻ †††洠牡楧⵮潴㩰㈠硰഻ †素਍††戮摯⁹栮浯ⵥ慭湩⸠潴⵰瑯敨獲甠楬愠笠਍††††楤灳慬㩹戠潬正഻ †素਍⼼瑳汹㹥਍猼祴敬ാ †⸠瑡汤戭硯笠਍††††楷瑤㩨ㄠ〰㬥਍††††潢摲牥›瀱⁸潳楬⁤搣摥摥㭥਍††††潰楳楴湯›敲慬楴敶഻ †††戠捡杫潲湵㩤⌠㑦㑦㑦഻ †††瀠摡楤杮›㬰਍††ൽ †⸠瑡汤戭硯琭瑩敬笠਍††††慢正牧畯摮›昣晦഻ †††栠楥桧㩴㈠瀸㭸਍††††慰摤湩㩧㠠硰㈠瀰⁸㬰਍††††楤灳慬㩹戠潬正഻ †††漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮਍††††潦瑮›〷‰㘱硰愠楲污഻ †††挠汯牯›〣〰഻ †素਍††愮摴⵬潢⵸潣瑮湥⁴ൻ †††瀠摡楤杮›〲硰഻ †††搠獩汰祡›汢捯㭫਍††††癯牥汦睯›楨摤湥഻ †††映湯㩴㔠〰ㄠ瀴⁸牡慩㭬਍††††潣潬㩲⌠〰㬰਍††††楷瑤㩨愠瑵㭯਍††ൽ †⸠瑡汤戭硯挭潬敳笠਍††††慢正牧畯摮›牵⡬瀯扵楬⽣畡潴椯慭敧⽳汣獯ⵥ瑢⹮楧⥦渠ⵯ敲数瑡〠〠഻ †††眠摩桴›瀹㭸਍††††敨杩瑨›瀹㭸਍††††潰楳楴湯›扡潳畬整഻ †††琠灯›〱硰഻ †††爠杩瑨›〱硰഻ †††挠牵潳㩲瀠楯瑮牥഻ †素਍⼼瑳汹㹥਍猼牣灩㹴਍਍਍††晩⠠⠤楷摮睯⸩楷瑤⡨
‾ㄷ⤵笠਍††††桳晟汵獬牣敥⹮畲⡮㬩਍††ൽ †␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮⥥笠਍††††⠤渧癡洮湥⁵汵氠⹩捡楴敶⤧瀮敲⡶⸩獣⡳ൻ †††††✠潢摲牥爭杩瑨㨧〠਍††††⥽഻ †素㬩਍਍††⠤潤畣敭瑮⸩敲摡⡹畦据楴湯⠠⥥笠਍††††敳呴浩潥瑵昨湵瑣潩⤨笠਍††††††慶⁲楦獲佴晦敳⁴‽⠤⸧潢❸⸩慬瑳⤨漮晦敳⡴㬩਍††††††⠤楷摮睯⸩捳潲汬昨湵瑣潩⤨笠਍††††††††慶⁲潴佰坦湩潤⁷‽⠤桴獩⸩捳潲汬潔⡰㬩਍††††††††晩⠠潴佰坦湩潤⁷㴾映物瑳晏獦瑥琮灯
ൻ †††††††††␠✨戮硯⤧氮獡⡴⸩獣⡳❻潰楳楴湯㨧✠楦數❤‬琧灯㨧㐠ⰰ✠楷瑤❨›㌧〰硰Ⱗ✠敬瑦㨧映物瑳晏獦瑥氮晥絴㬩਍††††††††⁽汥敳笠਍††††††††††⠤⸧潢❸⸩慬瑳⤨挮獳笨瀧獯瑩潩❮›爧汥瑡癩❥‬琧灯㨧✠畡潴Ⱗ✠敬瑦㨧〠⥽഻ †††††††素਍††††††⥽഻ †††素‬〵⤰഻ †素㬩਍⼼捳楲瑰ാഊഊ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢਍††慶⁲摡瑤楨彳潣普杩㴠愠摤桴獩损湯楦⁧籼笠㭽਍††摡瑤楨彳潣普杩搮瑡彡牴捡彫摡牤獥扳牡㴠映污敳഻ †愠摤桴獩损湯楦⹧慤慴瑟慲正损楬正慢正㴠映污敳഻㰊猯牣灩㹴਍਍猼牣灩㹴਍††楶敤橯⡳挢湯整瑮癟摩潥Ⱒ笠਍††††栢楥桧≴›㘳ⰶ਍††††眢摩桴㨢㘠〰਍††⥽爮慥祤昨湵瑣潩⡮
ൻ †††瘠牡洠偹慬敹⁲‽桴獩※⼯匠潴敲琠敨瘠摩潥漠橢捥൴ †††瘠牡愠灳捥剴瑡潩㴠㌠⼠㔠※⼯䴠歡⁥灵愠獡数瑣爠瑡潩਍਍††††畦据楴湯爠獥穩噥摩潥半⤨笠਍††††††⼯䜠瑥琠敨瀠牡湥⁴汥浥湥❴⁳捡畴污眠摩桴਍††††††慶⁲楷瑤⁨‽〶㬰਍††††††⼯匠瑥眠摩桴琠楦汬瀠牡湥⁴汥浥湥ⱴ匠瑥栠楥桧൴ †††††洠偹慬敹⹲楷瑤⡨楷瑤⥨栮楥桧⡴楷瑤⁨‪獡数瑣慒楴⥯഻ †††素਍਍††††敲楳敺楖敤䩯⡓㬩⼠ 湉瑩慩楬敺琠敨映湵瑣潩൮ †††眠湩潤⹷湯敲楳敺㴠爠獥穩噥摩潥半※⼯䌠污桴⁥畦据楴湯漠敲楳敺਍††⥽഻㰊猯牣灩㹴਍⼼楤㹶਍搼癩挠慬獳∽楲桧≴ാഊ †㰠楤⁶汣獡㵳∢猠祴敬∽慭杲湩戭瑯潴㩭㠠硰∻ാ †††㰠楤⁶摩∽慢湮牥搲畯汢≥挠慬獳∽慢湮牥㌭〰硰•瑳汹㵥洢牡楧⵮潢瑴浯›瀸㭸㸢਍†††††††††搼癩挠慬獳∽慢湮牥栭浯ⵥ䈳•摩∽慢湮牥戳•瑳汹㵥洢牡楧⵮潢瑴浯›瀸㭸慢正牧畯摮›挣捣捣㭣敨杩瑨›㔲瀰㭸楷瑤㩨㌠〰硰※潰楳楴湯›敲慬楴敶∻‾†††††††† †††††㰠捳楲瑰猠捲∽瑨灴㩳⼯睦愮獤晡灥潲整瑣摥挮浯爯獪⽳獢献牥楶杮猭獹挮浯ㄯ㈳㌱㜴㜯㘰㤶ㄳ⼰敓癲湩⽧摡敓癲牥戮㽳㵣㠲挦㵮楤灳慬♹汰㵩〱㤷㐱㐴㜲朦灤㵲笤䑇剐♽摧牰损湯敳瑮␽䝻偄归佃华久彔㠶♽獵灟楲慶祣␽啻当剐噉䍁絙眦㌽〰栦㈽〵漦摲嬽楴敭瑳浡嵰椦牦㵭ㄭ稦ㄽ〰〰㸢⼼捳楲瑰ਾ††††††渼獯牣灩㹴 †††††㰠⁡牨晥∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯匯牥楶杮愯卤牥敶⹲獢挿㵮牢♤獮ㄽ瀦楬ㄽ㜰ㄹ㐴㈴☷摧牰␽䝻偄絒朦灤彲潣獮湥㵴笤䑇剐䍟乏䕓呎㙟紸甦彳牰癩捡㵹笤单偟䥒䅖奃♽慐敧☽潐㵳㈭㐲㌱〳㠹•慴杲瑥∽扟慬歮㸢 †††††㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺是⹷摡慳敦牰瑯捥整⹤潣⽭晲⽷獢献牥楶杮猭獹挮浯ㄯ㈳㌱㜴㜯㘰㤶〳⼹敓癲湩⽧摡敓癲牥戮㽳㵣☸湣搽獩汰祡瀦楬ㄽ㜰ㄹ㐴㈴☷摧牰␽䝻偄絒朦灤彲潣獮湥㵴笤䑇剐䍟乏䕓呎㙟紸甦彳牰癩捡㵹笤单偟䥒䅖奃♽慐敧☽潐㵳ㄭ㈷ㄳ〱㜷∶戠牯敤㵲‰楷瑤㵨〳‰敨杩瑨㈽〵㰾愯ਾ††††††⼼潮捳楲瑰ਾ††††††⼼楤㹶 †††††ਊℼⴭ愠摮⵹整瑳††戠湡敮⵲潨敭㌭⁁ⴭਾ††††਍††††⼼楤㹶਍††⼼楤㹶਍਍਍਍††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⁸潨敭漭敮戭杩†獩潮浴扯汩⁥㸢਍††††††††††††††格′汣獡㵳琢瑩敬㸢愼栠敲㵦⼢楴⵮畴≣吾湩琠믡掩⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴瑩浥≳ാഊ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢杩渭睥≳ാ †††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯湯慤愭捣牯ⵤ潭戭湡琭楡搭湯ⵧ慮⵭ⵡ潶⵩楧ⵡ桫慯杮ㄭ琭⵹湶ⵤ档ⵯ杮祡瘭ⵥ楶瑥渭浡栮浴≬琠瑩敬∽潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎≭ാ †††††††††††††††††††䠠湯慤䄠捣牯⁤龻戠ꇃꆺ⁩郄듃杮丠浡쌠₁鮻⁩楧ꇃ欠潨뫡溣⁧‱랻嘠쑎Ⲑ挠鶻渠썧禠瘠믡₁楖믡璇丠浡਍††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潨敭渭睥⵳瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整≭栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮潨摮ⵡ捡潣摲洭ⵯ慢⵮慴⵩潤杮渭浡愭瘭楯札慩欭潨湡ⵧⴱ祴瘭摮挭潨渭慧⵹敶瘭敩⵴慮⹭瑨汭•楴汴㵥栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎≭㸠਍††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ㜲㝸⼰數慨⵹捡潣摲㈭〹㈹弳㤨⸩灪≧眠摩桴∽㈱∷栠楥桧㵴㜢∰⼠ാ †††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠㹰潈摮⁡捁潣摲㈠㈰‴桰ꋃ桰믡榑琠뫡榡吠써榡䰠湡瘠믡榛㌠瀠楨꫃ꎺⱮ쐠榑欠ꣃ楧ꇃ戠ꇃ놻欠뾺桫ꎺ杮ㄠ鎀ㄠ㈬琠믡₷乖郄‮敘쐠욑ꎻ⁣牴湡⁧讻쐠馻杮挠ꇆ栠批楲⁤鮻⁩썣溴⁧畳뫡璥㈠㜰洠ꏃ氠믡掱മ㰊瀯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶瀯略敧瑯㐭㠰挭潨⵴楬档瘭ⵥ楶瑥渭浡挭潲獳癯牥挭ⵯⵣ潣搭敩⵮慭ⵯ桴ⵥ桴潡琭潨⵩桴潵杮栮浴≬琠瑩敬∽敐杵潥⁴〴‸档믡璑氠믡掋⁨膻嘠螻⁴慎㩭䌠潲獳癯牥挠믡₡⁃썣₳楤믡溇洠뫡澡琠莻琠慨Ɐ琠鶻⁩桴냆믡溣≧倾略敧瑯㐠㠰挠醻⁴讻档瘠믡₁楖믡璇丠浡›牃獯潳敶⁲ꆻ䌠挠돃搠螻ꆺ桴믡₃桴潡‬桴믡榝琠왨ꎻ杮⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶戯摹挭ⵯ潤湡⵨潳琭慨杮㠭瘭潵⵴潦摲琭潲琭慨桮栭湡ⵧ數戭湡挭慨⵹桴⵵ⴴ桴ⵥ楧楯栮浴≬琠瑩敬∽奂⁄썣₳潤湡⁨醻琠써溡⁧‸왶ꎻ⁴潆摲‬牴믡₟桴ꃃ桮栠ꏃ杮砠⁥썢溡挠ꆺ⁹桴믡₩‴桴뫡₿楧믡榛㸢奂⁄썣₳潤湡⁨醻琠써溡⁧‸왶ꎻ⁴潆摲‬牴믡₟桴ꃃ桮栠ꏃ杮砠⁥썢溡挠ꆺ⁹桴믡₩‴桴뫡₿楧믡榛⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶氯硥獵挭楨桮琭畨ⵣ潣杮戭ⵯ楧ⵡ畣ⵡ硴㈭㈰ⴴ慢⵮慣ⵯ桮瑡札慩ㄭ㜭ⴳ祴瘭摮栮浴≬琠瑩敬∽敌畸⁳档귃桮琠ꦻ⁣썣溴⁧醻朠썩₡ꞻ⁡塔㈠㈰㨴䈠뫡溣挠潡渠ꖺ⁴楧ꇃㄠ㜬″랻嘠쑎⊐䰾硥獵挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑ楧ꇃ挠믡憧吠⁘〲㐲›ꎺ慣桮뫡璥朠썩₡ⰱ㌷琠믡₷乖郄⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯畹摮楡瀭污獩摡ⵥ档湩⵨桴捵瘭ⵥ慤⵩祬札慩戭湡栭灡搭湡瀭慨栭楯渭湯ⵧ敬⵮潦摲攭灸潬敲⹲瑨汭•楴汴㵥䠢畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲≲䠾畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲㱲愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮數搭敩⵮牴湵ⵧ畱捯栭湯杧慵杮洭湩敩⵶畤捯戭湡札慩ⵯ敤⵮桮湵ⵧ桫捡⵨慨杮搭畡琭敩⵮數札慩爭ⵥ楬略挭ⵯ敲栮浴≬琠瑩敬∽敘쐠榑믡溇吠畲杮儠醻⁣潈杮畇湡⁧楍楮噅쐠욑ꎻ⁣썢溠朠慩釄뫡溿渠꾻杮欠써採⁨써溠⁧釄뫡疧琠썩溪›敘朠썩₡뮺‬楬믡疇挠돃爠뫡㾻㸢敘쐠榑믡溇吠畲杮儠醻⁣潈杮畇湡⁧楍楮噅쐠욑ꎻ⁣썢溠朠慩釄뫡溿渠꾻杮欠써採⁨써溠⁧釄뫡疧琠썩溪›敘朠썩₡뮺‬楬믡疇挠돃爠뫡㾻⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶洯穡慤ⴶ桴ⵥ敨琭敩⵰桴潥猭ⵥ慬洭畡挭畯数㐭挭慵搭湡搭湯ⵧ慣⵵慳⹵瑨汭•楴汴㵥䴢穡慤‶桴뫡₿螻琠뾺⁰桴潥猠뫡₽썬₠ꮺ⁵潣灵⁥‴궻⁡ꮺ釄믡溙⁧Ꞻ⁵慳≵䴾穡慤‶桴뫡₿螻琠뾺⁰桴潥猠뫡₽썬₠ꮺ⁵潣灵⁥‴궻⁡ꮺ釄믡溙⁧Ꞻ⁵慳㱵愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮楶普獡⵴档湩⵨桴捵爭ⵡ慭⵴晶㘭札慩琭⵵㜶ⴵ牴敩⵵潤杮栮浴≬琠瑩敬∽楖䙮獡⁴档귃桮琠ꦻ⁣慲洠뫡璯嘠⁆ⰶ朠썩₡ꮻ㘠㔷琠楲믡疇쐠鎻杮㸢楖䙮獡⁴档귃桮琠ꦻ⁣慲洠뫡璯嘠⁆ⰶ朠썩₡ꮻ㘠㔷琠楲믡疇쐠鎻杮⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶砯湡⵨浳搭湯欭慨档栭湡ⵧ桴⵵ⴶ牴敩⹵瑨汭•楴汴㵥堢湡⁨䵓쐠쎑溳欠써採⁨써溠⁧桴믡₩‶牴螻≵堾湡⁨䵓쐠쎑溳欠써採⁨써溠⁧桴믡₩‶牴螻㱵愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮敧敮楳⵳癧〸戭ⵯ畳杮戭湡挭畯数搭楯搭畡瘭楯洭牥摣獥戭湥⵺汧ⵥ潣灵ⵥ慶戭睭砭⸶瑨汭•楴汴㵥䜢湥獥獩䜠㡖‰閻猠湵⁧ꎺ潃灵ⱥ쐠醻⁩釄뫡疧瘠믡榛䴠牥摣獥䈭湥⁺䱇⁅潃灵⁥썶₠䵂⁗㙘㸢敇敮楳⁳噇〸戠믡ₕ畳杮戠뫡溣䌠畯数‬釄믡榑쐠Ꞻ⁵鮻⁩敍捲敤⵳敂穮䜠䕌䌠畯数瘠ꃃ䈠坍堠㰶愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാഊ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാഊ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯栠浯ⵥ湯ⵥ楢⁧椠湳瑯潭楢敬∠ാ †††††††††††††㰠㉨挠慬獳∽楴汴≥㰾⁡牨晥∽砯ⵥ慶琭潨㸢敘瘠ꃃ吠ꎻ⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴瑩浥≳ാഊ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢杩渭睥≳ാ †††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶振楨浥渭畧湯ⵧ慢⵮潤洭牥散敤⵳浡ⵧ㙧ⴳ畴洭湡潳祲瘭楯挭慵洭ⵯ杮潵ⵣ楫略爭汯⵬潲捹⹥瑨汭•楴汴㵥䌢楨꫃杮냆믡溡⁧ꎺ釄믡ₙ敍捲摥獥䄭䝍䜠㌶琠믡₫慍獮牯⁹鮻⁩궻⁡龻渠왧ꎻ⁣楫믡疃删汯⵬潒捹≥ാ †††††††††††††††††††䌠楨꫃杮냆믡溡⁧ꎺ釄믡ₙ敍捲摥獥䄭䝍䜠㌶琠믡₫慍獮牯⁹鮻⁩궻⁡龻渠왧ꎻ⁣楫믡疃删汯⵬潒捹൥ †††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳栢浯ⵥ敮獷椭整≭ാ †††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶振楨浥渭畧湯ⵧ慢⵮潤洭牥散敤⵳浡ⵧ㙧ⴳ畴洭湡潳祲瘭楯挭慵洭ⵯ杮潵ⵣ楫略爭汯⵬潲捹⹥瑨汭•楴汴㵥栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮桃썩涪渠왧ꆻ杮戠뫡溣쐠馻䴠牥散敤⵳䵁⁇㙇″ꮻ䴠湡潳祲瘠믡榛挠믡憭洠믡₟杮냆믡掣欠莻⁵潒汬刭祯散•ാ †††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢灵潬摡⽳桴浵⽢㈱砷〷砯桥祡洭湡潳祲㈭〷㈹ⴳ弱敲畳瑬樮杰•楷瑤㵨ㄢ㜲•敨杩瑨∽〷•㸯਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††瀼䴾믡榛쐠쎑禢‬써溣⁧釄믡ₙ慤桮琠뾺杮琠믡榛琠믡₫郄믡掩䴠湡潳祲쐠쎑₣慲洠뫡璯戠뫡溣쐠馻洠믡榛搠믡憱琠썲溪渠畧썹溪洠뫡疫䴠牥散敤⵳䵁⁇㙇″慭杮琠꫃㙇″片湡⁤湅牴꧃⹥਍⼼㹰਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮潦摲爭湡敧⵲潤㘭戭湡⵨畣ⵣ档瑡洭湡⵨慧⵰潤⵩慢⵮楴略挭畨湡栮浴≬琠瑩敬∽潆摲删湡敧⁲釄믡ₙ‶썢溡⁨놻⁣档뫡璥‬ꆺ桮朠뫡炥쐠쎑榴戠뫡溣琠썩疪挠畨뫡溩㸢潆摲删湡敧⁲釄믡ₙ‶썢溡⁨놻⁣档뫡璥‬ꆺ桮朠뫡炥쐠쎑榴戠뫡溣琠썩疪挠畨뫡溩⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶洯湡潳祲琭湵ⵧ慢⵮潤洭楯搭湡⵨档ⵯ潲汬⵳潲捹ⵥ桰湡潴⵭慮杮挭湯ⵧ畳瑡氭湥栭湯㘭〰洭ⵡ畬⹣瑨汭•楴汴㵥䴢湡潳祲琠湵⁧ꎺ釄믡ₙ鮻⁩썤溠⁨档潒汬⵳潒捹⁥桐湡潴Ɑ渠ꋃ杮挠듃杮猠ꖺ⁴썬溪栠ꇆ〶‰썭₣놻≣䴾湡潳祲琠湵⁧ꎺ釄믡ₙ鮻⁩썤溠⁨档潒汬⵳潒捹⁥桐湡潴Ɑ渠ꋃ杮挠듃杮猠ꖺ⁴썬溪栠ꇆ〶‰썭₣놻㱣愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮牧湯獯㐭㑸琭楲桮氭湡ⵧ档敩ⵣ敭捲摥獥愭杭札㌶搭ⵯ慭獮牯⵹慭桮琭楯㠭〵洭ⵡ畬⹣瑨汭•楴汴㵥䜢潲潮⁳破‴牴곃桮氠ꃃ杮›桃뾺⁣敍捲摥獥䄭䝍䜠㌶쐠馻䴠湡潳祲洠뫡溡⁨鮻⁩㔸‰썭₣놻≣䜾潲潮⁳破‴牴곃桮氠ꃃ杮›桃뾺⁣敍捲摥獥䄭䝍䜠㌶쐠馻䴠湡潳祲洠뫡溡⁨鮻⁩㔸‰썭₣놻㱣愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാഊ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാഊ †††††††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯栠浯ⵥ湯ⵥ楢⁧椠湳瑯潭楢敬∠ാ †††††††††††††㰠㉨挠慬獳∽楴汴≥㰾⁡牨晥∽琯⵵慶≮吾냆瘠뫡溥⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴瑩浥≳ാഊ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢杩渭睥≳ാ †††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶搯湡⵨楧ⵡ數栭湯慤挭瑩⵹〲㌲搭⵵畳ⵣ慬⵭慨⵩潬杮渭畧楯琭敩⵵畤杮栮浴≬琠瑩敬∽쑛쎐亁⁈䥇臃堠嵅䠠湯慤䌠瑩⁹〲㌲›완₰ꦻ⁣썬涠栠ꃃ⁩썬溲⁧杮냆믡榝琠썩疪搠맃杮㸢਍††††††††††††††††††††쑛쎐亁⁈䥇臃堠嵅䠠湯慤䌠瑩⁹〲㌲›완₰ꦻ⁣썬涠栠ꃃ⁩썬溲⁧杮냆믡榝琠썩疪搠맃杮਍††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潨敭渭睥⵳瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整≭栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮慤桮札慩砭ⵥ潨摮ⵡ楣祴㈭㈰ⴳ畤猭捵氭浡栭楡氭湯ⵧ杮潵⵩楴略搭湵⹧瑨汭•楴汴㵥栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮쑛쎐亁⁈䥇臃堠嵅䠠湯慤䌠瑩⁹〲㌲›완₰ꦻ⁣썬涠栠ꃃ⁩썬溲⁧杮냆믡榝琠썩疪搠맃杮•ാ †††††††††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢灵潬摡⽳桴浵⽢㈱砷〷砯桥祡栭湯慤损瑩⵹㘲㤰〲㌲ㄭ樮杰•楷瑤㵨ㄢ㜲•敨杩瑨∽〷•㸯਍††††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††††瀼䠾湯慤䌠瑩⁹‭ꮺ⁵敳慤ꆺ杮䈠鲀畱湥洠뫡璷胢₝牴湯⁧慤桮猠ꇃ档ㄠ‰ꎺ桰뫡涩戠ꇃ档뫡禡渠ꖺ⁴桴믡₋牴냆믡溝⹧堠⁥龻栠믡疯쐠Ꞻ⁹釄믡₧桮믡溯⁧釄莻ꆺ桮琠믡₫桴뾺⁴뾺‬궺써溠⁨档鮻⁩牴湡⁧讻※釄믡₃썣₳桴믡⺃⸮⼼㹰਍††††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽汣慥晲硩㸢⼼楤㹶਍††††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††††††甼㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮業獴扵獩楨砭潦捲ⵥ潳札湡ⵧ潶⵩票湵慤⵩牣瑥ⵡ潳杮札潩瀭慨⵮桫捵猭癵栭湡ⵧ⹢瑨汭•楴汴㵥䴢瑩畳楢桳⁩䙘牯散∠潳朠菄杮•鮻⁩祈湵慤⁩牃瑥㩡匠돃杮朠썩₳桰ꋃ桫뫃⁣啃⽖啓⁖ꆺ杮䈠㸢楍獴扵獩楨堠潆捲⁥猢쑧溃≧瘠믡榛䠠畹摮楡䌠敲慴›썓溳⁧楧돃瀠써溢欠써掺䌠噕匯噕栠뫡溡⁧㱂愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮慤桮札慩砭ⵥ潲汬⵳潲捹ⵥ灳捥牴ⵥ慢⵮楧潡栭潵杮渭潧⵴杮潡栮浴≬琠瑩敬∽쑛쎐亁⁈䥇臃堠嵅删汯獬刭祯散匠数瑣敲›ꎺ楧潡栠냆믡溟⁧杮믡璍渠썧澠㸢쑛쎐亁⁈䥇臃堠嵅删汯獬刭祯散匠数瑣敲›ꎺ楧潡栠냆믡溟⁧杮믡璍渠썧澠⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶搯湡⵨楧ⵡ數栭畹摮楡挭獵楴⵮慳杮琭潲杮爭湯ⵧ慲⵩楨湥搭楡瘭ⵡ畣ⵣ祫琭潨楡洭楡栮浴≬琠瑩敬∽쑛쎐亁⁈䥇臃堠嵅䠠畹摮楡䌠獵楴㩮匠湡⁧牴믡溍Ⱨ爠믡溙⁧썲榣‬楨믡溇쐠ꆺ⁩썶₠놻⁣뎻琠潨뫡榣洠ꇃ≩嬾郄臃䡎䜠썉₁䕘⁝祈湵慤⁩畃瑳湩›慓杮琠趻杮‬馻杮爠ꏃⱩ栠螻釄뫡榡瘠ꃃ挠믡掱欠믡₳桴ꎺ⁩썭榡⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠甯㹬਍਍††††††††††††††⼼楤㹶਍††††††††††††⼼楤㹶਍਍††††††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潢⁸潨敭漭敮戭杩†獩潮浴扯汩⁥㸢਍††††††††††††††格′汣獡㵳琢瑩敬㸢愼栠敲㵦⼢ⵯ潴洭楯㸢铃琠듃洠믡榛⼼㹡⼼㉨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴瑩浥≳ാഊ †††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢杩渭睥≳ാ †††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯湯慤愭捣牯ⵤ潭戭湡琭楡搭湯ⵧ慮⵭ⵡ潶⵩楧ⵡ桫慯杮ㄭ琭⵹湶ⵤ档ⵯ杮祡瘭ⵥ楶瑥渭浡栮浴≬琠瑩敬∽潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎≭ാ †††††††††††††††††††䠠湯慤䄠捣牯⁤龻戠ꇃꆺ⁩郄듃杮丠浡쌠₁鮻⁩楧ꇃ欠潨뫡溣⁧‱랻嘠쑎Ⲑ挠鶻渠썧禠瘠믡₁楖믡璇丠浡਍††††††††††††††††††⼼㹡਍††††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽潨敭渭睥⵳瑩浥㸢਍††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整≭栠敲㵦栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮潨摮ⵡ捡潣摲洭ⵯ慢⵮慴⵩潤杮渭浡愭瘭楯札慩欭潨湡ⵧⴱ祴瘭摮挭潨渭慧⵹敶瘭敩⵴慮⹭瑨汭•楴汴㵥栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮潈摮⁡捁潣摲洠믡₟썢溡琠뫡榡쐠쎐溴⁧慎臃瘠믡榛朠썩₡桫ꎺ杮ㄠ琠믡₷乖郄‬档믡₝杮ꃃ⁹膻嘠螻⁴慎≭㸠਍††††††††††††††††††††††椼杭猠捲∽甯汰慯獤琯畨扭ㄯ㜲㝸⼰數慨⵹捡潣摲㈭〹㈹弳㤨⸩灪≧眠摩桴∽㈱∷栠楥桧㵴㜢∰⼠ാ †††††††††††††††††††㰠愯ാ †††††††††††††††††††㰠㹰潈摮⁡捁潣摲㈠㈰‴桰ꋃ桰믡榑琠뫡榡吠써榡䰠湡瘠믡榛㌠瀠楨꫃ꎺⱮ쐠榑欠ꣃ楧ꇃ戠ꇃ놻欠뾺桫ꎺ杮ㄠ鎀ㄠ㈬琠믡₷乖郄‮敘쐠욑ꎻ⁣牴湡⁧讻쐠馻杮挠ꇆ栠批楲⁤鮻⁩썣溴⁧畳뫡璥㈠㜰洠ꏃ氠믡掱മ㰊瀯ാ †††††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡楦≸㰾搯癩ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††††††㰠汵ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶瀯略敧瑯㐭㠰挭潨⵴楬档瘭ⵥ楶瑥渭浡挭潲獳癯牥挭ⵯⵣ潣搭敩⵮慭ⵯ桴ⵥ桴潡琭潨⵩桴潵杮栮浴≬琠瑩敬∽敐杵潥⁴〴‸档믡璑氠믡掋⁨膻嘠螻⁴慎㩭䌠潲獳癯牥挠믡₡⁃썣₳楤믡溇洠뫡澡琠莻琠慨Ɐ琠鶻⁩桴냆믡溣≧倾略敧瑯㐠㠰挠醻⁴讻档瘠믡₁楖믡璇丠浡›牃獯潳敶⁲ꆻ䌠挠돃搠螻ꆺ桴믡₃桴潡‬桴믡榝琠왨ꎻ杮⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶氯硥獵挭楨桮琭畨ⵣ潣杮戭ⵯ楧ⵡ畣ⵡ硴㈭㈰ⴴ慢⵮慣ⵯ桮瑡札慩ㄭ㜭ⴳ祴瘭摮栮浴≬琠瑩敬∽敌畸⁳档귃桮琠ꦻ⁣썣溴⁧醻朠썩₡ꞻ⁡塔㈠㈰㨴䈠뫡溣挠潡渠ꖺ⁴楧ꇃㄠ㜬″랻嘠쑎⊐䰾硥獵挠써溭⁨桴믡掩挠듃杮戠믡ₑ楧ꇃ挠믡憧吠⁘〲㐲›ꎺ慣桮뫡璥朠썩₡ⰱ㌷琠믡₷乖郄⼼㹡਍††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瑨灴㩳⼯數慨⹹湶栯畹摮楡瀭污獩摡ⵥ档湩⵨桴捵瘭ⵥ慤⵩祬札慩戭湡栭灡搭湡瀭慨栭楯渭湯ⵧ敬⵮潦摲攭灸潬敲⹲瑨汭•楴汴㵥䠢畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲≲䠾畹摮楡倠污獩摡⁥档귃桮琠ꦻ⁣膻쐠ꆺ⁩썬㪽䜠썩₡썢溡栠뫡炥搠뫡溫‬桰뫡₣왨榡渠돃杮氠꫃潆摲䔠灸潬敲㱲愯ാ †††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാഊ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാഊ †††††††††ഠ †††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳戢硯栠浯ⵥ楶敤㸢਍††††††††††††††格′汣獡㵳琢瑩敬㸢਍††††††††††††††††愼栠敲㵦⼢楶敤⽯數栭祡琭⵶〳∸琠瑩敬∽楖敤≯堾⁅䅈⁙噔⼼㹡਍††††††††††††††⼼㉨ാ †††††††††††††㰠楤⁶汣獡㵳氢獩⵴瑩浥≳ാ †††††††††††††††㰠晩慲敭猠祴敬∽潰楳楴湯›敲慬楴敶•楷瑤㵨㌢〰•敨杩瑨∽㘱∹猠捲∽瑨灴㩳⼯睷⹷潹瑵扵ⵥ潮潣歯敩挮浯支扭摥䌯摟睓㡅敌䔸猿㵩噂倹䵤奡䡚橘洰杊爿汥〽愦灭挻湯牴汯㵳☰浡㭰桳睯湩潦〽•牦浡扥牯敤㵲〢•污潬晷汵獬牣敥㵮∢㰾椯牦浡㹥਍††††††††††††††††搼癩挠慬獳∽楶敤ⵯ湩潦㸢਍††††††††††††††††††愼挠慬獳∽楢ⵧ楶敤ⵯ楬歮栠浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瘯摩潥搯瑥楡⽬楶敤ⵯ档湯砭ⵥ潭⵩档ⵯ畮渭畨杮氭湡渭祡氭ⵡ慬≭嬾䥖䕄嵏䌠趻數洠믡榛挠潨丠믡₯桮냆杮氠뫡溧渠ꃃꚀ†ꂺ䰠뫡䶮℡⼼㹡਍††††††††††††††††††甼㹬਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††氼㹩਍††††††††††††††††††††††††††愼挠慬獳∽潨敭椭整⵭浳污≬栠敲㵦⼢楶敤⽯敤慴汩瘯摩潥挭湵ⵧ档⵵數搭湡⵨楧ⵡ畵渭畨捯搭敩⵭潴潹慴栭批楲ⵤ牴湥挭潲獳瘭ⵡ污楴⵳畤捯瘭ⵡ慭≴琠瑩敬∽噛䑉佅⁝썃溹⁧档믡₧數쐠쎑溡⁨楧ꇃ옠疯丯왨ꎻ⁣釄莻佔余䅔䠠䉙䥒⁄牴꫃剃协⁓썶₠䱁䥔㩓쐠욐ꎻ⁣썶₠ꖺ㽴㸢噛䑉佅⁝썃溹⁧档믡₧數쐠쎑溡⁨楧ꇃ옠疯丯왨ꎻ⁣釄莻佔余䅔䠠䉙䥒⁄牴꫃剃协⁓썶₠䱁䥔㩓쐠욐ꎻ⁣썶₠ꖺ㽴⼼㹡਍††††††††††††††††††††††††⼼楬ാ †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††㰠楬ാ †††††††††††††††††††††††††㰠⁡汣獡㵳栢浯ⵥ瑩浥猭慭汬•牨晥∽瘯摩潥搯瑥楡⽬楶敤ⵯ慬⵮慤⵵楤琭畨琭硡⵩楤湥瘭湩慦瑳瘭ⵡ杮敨挭楨桮琭楡砭ⵥ潢ⵣ牴湡猭⵵桴瑡瘭ⵥ桴⵵桮灡•楴汴㵥嬢䥖䕄嵏䰠뫡溧쐠Ꞻ⁵釄⁩桴믡₭慔楸쐠榑믡溇嘠湩慆瑳瘠ꃃ渠桧⁥档귃桮琠ꃃ⁩뾺∠썢掳琠Ꞻ≮猠믡₱桴뫡璭瘠믡₁桴⁵桮뫡炭⸮∮嬾䥖䕄嵏䰠뫡溧쐠Ꞻ⁵釄⁩桴믡₭慔楸쐠榑믡溇嘠湩慆瑳瘠ꃃ渠桧⁥档귃桮琠ꃃ⁩뾺∠썢掳琠Ꞻ≮猠믡₱桴뫡璭瘠믡₁桴⁵桮뫡炭⸮㰮愯ാ †††††††††††††††††††††††㰠氯㹩਍††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††⼼汵ാ †††††††††††††††㰠搯癩ാഊ †††††††††††††㰠搯癩ാ †††††††††††㰠搯癩ാഊ †††††††††ഠ㰊搯癩ാ㰊搯癩ാ㰊楤⁶汣獡㵳挢敬牡㸢⼼楤㹶਍⼼楤㹶਍㰊ⴡ‭潦瑯牥ⴠ㸭㰊瑳汹㹥 †⸠潦瑯牥⸠敭畮昭潯整⁲楬笠 †††眠摩桴›畡潴਻††††敨杩瑨›〳硰਻††੽††昮潯整⁲洮湥⵵潦瑯牥氠⁩⁡੻††††慰摤湩㩧㌠硰〠਻††੽⼼瑳汹㹥㰊潦瑯牥挠慬獳∽潦瑯牥•瑳汹㵥瀢摡楤杮琭灯ㄺ硰∻ਾ††搼癩挠慬獳∽潦瑯㸢ਊ††††††††††††ℼⴭ搼癩挠慬獳∽牷灡洭湥⵵潦瑯牥椠湳瑯潭楢敬㸢 †††††㰠汵椠㵤昢⵴敭畮㸢 †††††††㰠楬㰾㍨吾湩琠믡掩⼼㍨㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯湩琭捵琯潲杮渭潵❣吾潲杮渠냆믡掛⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯湩琭捵焯潵ⵣ整㸧畑믡掑琠뫡㲿愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楴⵮畴⽣楧楡琭楲㸧楇뫡榣琠썲㲭愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩格㸳楖敤㱯栯㸳甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楶敤⽯汣灩瀭潨杮猭⵵〳✷䌾楬⁰桰돃杮猠믡㲱愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧慤桮札慩砭❥쐾쎐溡⁨楧ꇃ砠㱥愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楶敤⽯畨杮氭浡㌭㈱㌭㔱㸧썈溹⁧썌涢⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾㍨쌾ₔ썴₴鮻㱩栯㸳甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧慤桮札慩砭❥쐾쎐溡⁨楧ꇃ砠㱥愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧ⵯ潴洭楯㸧铃琠듃洠믡榛⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慭⵹潭❩堾⁥썭禡洠믡榛⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾㍨堾⁥썭禡洠믡榛⼼㍨㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽搯湡⵨楧ⵡ數㸧郄ꇃ桮朠썩₡數⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽漯琭ⵯ潭❩쌾ₔ썴₴鮻㱩愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧數洭祡洭楯㸧敘洠ꇃ⁹鮻㱩愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩格㸳郄ꇃ桮朠썩₡數⼼㍨㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽搯湡⵨楧ⵡ數搯湡⵨楧ⵡⵯ潴㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽搯湡⵨楧ⵡ數搯湡⵨楧ⵡ數洭祡㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧楴⵮畴⽣楧潡琭潨杮㸧楇潡琠써溴㱧愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩格㸳왔₰ꖺ㱮栯㸳甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧畴瘭湡漯琭ⵯ㔲✵쌾ₔ썴㲴愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧畴瘭湡砯ⵥ慭⵹㔲✶堾⁥썭禡⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽琯⵵慶⽮畬瑡札慩ⵯ桴湯❧䰾궺⁴楧潡琠써溴㱧愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩氼㹩格㸳敘쐠馻⼼㍨㰾汵挠慬獳∽畳≢㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慶琭潨漯琭ⵯ潤㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽砯ⵥ慶琭潨砯ⵥ慭⵹潤㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧數瘭ⵡ桴⽯慣敦爭捡牥㸧慃敦删捡牥⼼㹡⼼楬㰾甯㹬⼼楬㰾楬㰾㍨䌾듃杮渠桧믡㲇栯㸳甼汣獡㵳猢扵㸢氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧潣杮渭桧⽥楴⵮潣杮渭桧❥吾湩挠듃杮渠桧믡㲇愯㰾氯㹩氼⁩汣獡㵳氧獩扵㸧愼栠敲㵦⼧潣杮渭桧⽥楤湥琭潨楡㸧铃琠듃⼼㹡⼼楬㰾楬挠慬獳✽楬畳❢㰾⁡牨晥✽振湯ⵧ杮敨洯祡愭桮㸧敘洠ꇃ㱹愯㰾氯㹩⼼汵㰾氯㹩 †††††㰠甯㹬 †††㰠搯癩ⴾ㸭 †††㰠楤⁶汣獡㵳眢慲⵰摡牤獥≳ਾ††††††搼癩挠慬獳∽摡牤獥≳ਾ††††††††瀼猠祴敬∽整瑸愭楬湧›散瑮牥∻☾扮灳㰻瀯ਾ††††††††搼癩猠祴敬∽楷瑤㩨〱┰※慭杲湩戭瑯潴㩭〱硰∻ਾ††††††††††猼祴敬ਾ††††††††††††昮潯整⵲潣祰楲桧筴 †††††††††††††眠摩桴›〵㬥 †††††††††††††映潬瑡›敬瑦਻††††††††††††††整瑸愭楬湧›敬瑦਻††††††††††††੽ †††††††††††⸠硥牴筡 †††††††††††††眠摩桴›〵㬥 †††††††††††††映潬瑡›敬瑦਻††††††††††††੽††††††††††⼼瑳汹㹥 †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳昢潯整⵲潣祰楲桧≴ਾ††††††††††††瀼㰾浥䜾ꖺ⁹桰꧃⁰醻›㘲㤴䜯⁐‭呔郄ⱔ匠믡₟桔듃杮琠湩瘠ꃃ吠畲膻桴듃杮䠠ꃃ丠믡榙㰮支㹭戼⁲㸯਍攼㹭攼㹭썃첢炁渠慧背⁹㠲㠯㈯㄰⸵⼼浥㰾支㹭⼼㹰਍਍瀼㰾浥䌾讻⁵牴ꇃ档渠楨믡涇渠믡榙搠湵㩧䈠맃⁩慍⁩楌桮⼼浥㰾瀯ാഊ㰊㹰攼㹭왃₡畱湡挠ꞻ焠ꎺ㩮䌠듃杮琠⁹乔䡈堠⁥慈㱹支㹭⼼㹰਍਍瀼㰾浥쐾讻⁡档믡㪉倠〸䄲‬潔ꃃ渠써₠㜴䰠꫃嘠菄왈疰‬畱뫡溭䠠楡䈠ꃃ吠왲溰Ⱨ䠠ꃃ丠믡榙⼼浥㰾瀯ാഊ㰊㹰攼㹭郄螻桴ꆺ㩩〠㐹㤷㐲㠶㰸支㹭⼼㹰਍਍瀼㰾浥䔾慭汩›慭汩湩䁨數慨⹹湶⼼浥㰾瀯ാ †††††††††㰠搯癩ਾ††††††††††搼癩挠慬獳∽硥牴⁡潣⵬浳㘭㸢 †††††††††††㰠㹰 †††††††††††㰠⁡汣獡㵳猢捯慩≬栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷昮捡扥潯⹫潣⽭數慨≹琠牡敧㵴弢汢湡≫ਾ††††††††††††††椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳硭⽨慦散潢歯瀮杮•瑳汹㵥栢楥桧㩴㈠瀸㭸眠摩桴›㠲硰∻⼠ਾ††††††††††††⼼㹡 †††††††††††㰠ⴡ‭椼杭猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•汣獡㵳琢慲正椭灭敲獳潩≮猠捲∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩㔱㌷㜶㔳倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ∱⼠ਾ††††††††††††椼杭猠祴敬∽楤灳慬㩹潮敮•汣獡㵳琢慲正椭灭敲獳潩≮猠捲∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩㘱㔲㌴㤱倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ∱⼠‾ⴭਾ††††††††††††愼挠慬獳∽潳楣污•牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯䠯湵汧浡數慨≹琠牡敧㵴弢汢湡≫ਾ††††††††††††††椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳硭⽨睴瑩整⹲湰≧猠祴敬∽敨杩瑨›㠲硰※楷瑤㩨㈠瀸㭸•㸯 †††††††††††㰠愯ਾ††††††††††††愼挠慬獳∽潳楣污•牨晥∽•慴杲瑥∽扟慬歮㸢 †††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢灵潬摡⽳浩条獥洯桸术潯汧ⵥ汰獵瀮杮•瑳汹㵥栢楥桧㩴㈠瀸㭸眠摩桴›㠲硰∻⼠ਾ††††††††††††⼼㹡 †††††††††††㰠⁡汣獡㵳猢捯慩≬栠敲㵦栢瑴獰⼺眯睷礮畯畴敢挮浯振慨湮汥唯䱃㤱慤䵨㙈睱硘塇坆橁噤≁琠牡敧㵴弢汢湡≫ਾ††††††††††††††椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳硭⽨潹瑵扵⹥湰≧猠祴敬∽楷瑤㩨㈠瀸㭸栠楥桧㩴㈠瀸㭸•㸯 †††††††††††㰠愯ਾ††††††††††††猼慰汣獡㵳朢瀭畬潳敮㸢渦獢㭰⼼灳湡ਾ††††††††††††猼慰汣獡㵳昢ⵢ楬敫•慤慴愭瑣潩㵮氢歩≥搠瑡ⵡ牨晥∽瑨灴㩳⼯睷⹷慦散潢歯挮浯砯桥祡•慤慴氭祡畯㵴戢瑵潴≮搠瑡ⵡ桳睯昭捡獥∽牴敵•瑳汹㵥琢硥⵴污杩㩮挠湥整㭲㸢渦獢㭰⼼灳湡ਾ†††††††††††††† †††††††††††㰠瀯ਾ††††††††††††瀼‾ †††††††††††††㰠⁡汣獡㵳猢捯慩≬栠敲㵦栢瑴獰⼺琯潵瑩敲桴摵⹯潣⹭湶∯琠牡敧㵴弢汢湡≫ਾ††††††††††††††††椼杭猠捲∽甯汰慯獤椯慭敧⽳硭⽨潬潧瑟瑴⹤灪≧猠祴敬∽敨杩瑨›㠲硰∻⼠ਾ††††††††††††††⼼㹡 †††††††††††††㰠⁡汣獡㵳猢捯慩≬栠敲㵦栢瑴獰⼺琯潵瑩敲桴摵⹯潣⹭湶琯潵⵩牴ⵥ慶搭楯猭湯⽧•慴杲瑥∽扟慬歮㸢 †††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢灵潬摡⽳浩条獥洯桸琯潵瑩敲搭楯潳杮樮杰•瑳汹㵥栢楥桧㩴㈠瀸㭸•㸯 †††††††††††††㰠愯ਾ††††††††††††††愼挠慬獳∽潳楣污•牨晥∽瑨灴⼺瀯慨汰慵⹴畴楯牴瑥畨潤挮浯瘮⽮•慴杲瑥∽扟慬歮㸢 †††††††††††††††㰠浩⁧牳㵣⼢灵潬摡⽳浩条獥洯桸琯潵瑩敲瀭慨汰慵⹴湰≧猠祴敬∽敨杩瑨›㠲硰∻⼠ਾ††††††††††††††⼼㹡 †††††††††††㰠瀯ਾ††††††††††⼼楤㹶 †††††††††㰠楤⁶汣獡㵳挢敬牡㸢⼼楤㹶 †††††††㰠搯癩ਾ††††††⼼楤㹶 †††㰠搯癩ਾ††⼼楤㹶㰊是潯整㹲㰊搯癩ਾ搼癩挠慬獳∽潭楢敬猠牣汯瑬瑯灯㸢 †㰠浩⁧牳㵣栢瑴獰⼺砯桥祡瘮⽮異汢捩愯瑵⽯浩条獥术瑯瑯灯瀮杮•㸯㰊搯癩ਾℼⴭ映潯整⁲ⴭਾ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ††慶⁲摡瑤楨彳潣普杩㴠愠摤桴獩损湯楦⁧籼笠㭽 †愠摤桴獩损湯楦⹧慤慴瑟慲正慟摤敲獳慢⁲‽慦獬㭥 †愠摤桴獩损湯楦⹧慤慴瑟慲正损楬正慢正㴠映污敳਻⼼捳楲瑰ਾ猼牣灩㹴 †␠✨献牣汯瑬瑯灯⤧漮⡮挧楬正Ⱗ映湵瑣潩⡮
੻††††慶⁲潢祤㴠␠∨瑨汭‬潢祤⤢਻††††潢祤愮楮慭整笨 †††††猠牣汯呬灯›ਰ††††ⱽ✠〵✰‬猧楷杮Ⱗ映湵瑣潩⡮
絻㬩 †素㬩 †␠搨捯浵湥⥴爮慥祤昨湵瑣潩⡮⥥笠ਊਊ††††⼯††††††††⠤渧癡洮湥⁵汵氠⹩捡楴敶⤧瀮敲⡶⸩獣⡳❻潢摲牥爭杩瑨㨧〠⥽਻††⥽਻ਊ††⠤⸧灯湥洭湥❵⸩湯✨汣捩❫‬畦据楴湯⤨笠 †††␠✨洣扯汩ⵥ敭畮⤧献潨⡷㬩 †††␠✨眮慲灰牥挭潬敳洭湥❵⸩桳睯⤨਻††⥽਻††⠤⸧牷灡数⵲汣獯ⵥ敭畮⤧漮⡮挧楬正Ⱗ映湵瑣潩⡮
੻††††⠤⌧潭楢敬洭湥❵⸩潴杧敬⤨਻††††⠤⸧牷灡数⵲汣獯ⵥ敭畮⤧栮摩⡥㬩 †素㬩 †␠✨椮潣⵮汣獯❥⸩湯✨汣捩❫‬畦据楴湯⤨笠 †††␠✨献慥捲⵨潨摬牥⤧栮摩⡥㬩 †素㬩 †␠✨洮扯汩ⵥ捩湯猭慥捲❨⸩湯✨汣捩❫‬畦据楴湯⤨笠 †††␠✨献慥捲⵨潨摬牥⤧献潨⡷੻††††††搧牵瑡潩❮›〳ⰰ †††††✠慥楳杮㨧✠楬敮牡ਧ††††⥽਻††⥽਻ †␠✨琮灯愭獤椠杭⤧氮慯⡤畦据楴湯⤨笠 †††␠琨楨⥳挮獳笨 †††††✠楷瑤❨›㤧┵ਧ††††⥽਻††⥽਻††敳呴浩潥瑵昨湵瑣潩⡮
੻††††⠤⸧潴⵰摡⁳⁡‾浩❧⸩慰敲瑮⤨挮獳笨栧楥桧❴›愧瑵❯⥽਻††††⠤⸧潴⵰摡⁳渮ⵯ汦獡❨⸩獣⡳❻楷瑤❨›ㄧ〰✥⥽਻††ⱽ㔠〰㬩㰊猯牣灩㹴ਊਊ㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰㸢ਊ †猠瑥楔敭畯⡴畦据楴湯⠠
੻††††慶⁲獩偩摡㴠渠癡杩瑡牯甮敳䅲敧瑮洮瑡档⼨偩摡椯
㴡渠汵㭬 †††椠⁦ℨ汆獡䑨瑥捥⹴湩瑳污敬⥤笠 †††††␠✨渮ⵯ汦獡❨⸩獣⡳摻獩汰祡›戧潬正紧㬩 †††††␠✨琮慲正椭灭敲獳潩❮⸩瑡牴✨牳❣✬瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩㔱㌷㜶〴倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ✱㬩 †††††␠✨琮慲正椭灭敲獳潩❮⸩瑡牴✨牳❣✬瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩㘱㔲㌴㈷倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ✱㬩 †††††␠✨爮捩浨摥慩‬爮捩浨摥慩昭慬桳‬昮慬桳⤧挮獳笨楤灳慬㩹✠潮敮紧㬩 †††素 †素‬〵⤰਻㰊猯牣灩㹴ਊ猼祴敬ਾ浀摥慩†捳敲湥愠摮†洨湩眭摩桴›㤹瀰⥸笠ऊ攮瑸慲睻摩桴›慣捬㔨┰ⴠㄠ瀰⥸椡灭牯慴瑮紻紊 †䀠敭楤⁡猠牣敥湡⁤洨硡眭摩桴›㘹瀰⥸愠摮⠠業⵮楷瑤㩨㜠㔱硰
੻††††⨯††††氮獩⵴潴⵰敮獷笠 †††††††††眠摩桴›㜹㬥 †††††††素⼪ †††⌠慢湮牥攭敶瑮渺瑯㨨浥瑰⥹笠 †††††洠牡楧⵮潴㩰㠠硰਻††††††⨯慭杲湩戭瑯潴㩭ⴠ瀸㭸⼪ †††素ਊ††††戣湡敮⵲癥湥⁴⁡੻††††††楷瑤㩨㤠┷਻††††੽††††戣湡敮⵲癥湥⁴⁡浩⁧੻††††††楷瑤㩨ㄠ〰‥椡灭牯慴瑮਻††††੽ †††⌠慢湮牥攭敶瑮⸠汦獡ⱨ⌠慢湮牥攭敶瑮⸠潮昭慬桳笠 †††††栠楥桧㩴愠瑵椡灭牯慴瑮਻††††੽††††潦瑯牥⸠硥牴⁡੻उ††楷瑤㩨㐠〰硰椡灭牯慴瑮਻उ੽††੽††浀摥慩†捳敲湥愠摮⠠慭⵸楷瑤㩨㜠㐱硰
੻††††氮獩⵴潴⵰敮獷笠 †††††眠摩桴›㜹㬥 †††††栠楥桧㩴愠瑵㭯 †††素 †††⌠慢湮牥攭敶瑮渺瑯㨨浥瑰⥹笠 †††††洠牡楧⵮潴㩰㠠硰਻††††††慭杲湩戭瑯潴㩭ⴠ瀸㭸 †††素ਊ††††戣湡敮⵲癥湥⁴⁡੻††††††楷瑤㩨㤠┷਻††††੽††††戣湡敮⵲癥湥⁴⁡浩⁧੻††††††楷瑤㩨ㄠ〰‥椡灭牯慴瑮਻††††੽ †††⌠慢湮牥攭敶瑮⸠汦獡ⱨ⌠慢湮牥攭敶瑮⸠潮昭慬桳笠 †††††栠楥桧㩴愠瑵椡灭牯慴瑮਻††††੽ †素ਊ††ㅨ洮楡⵮楴汴⁥੻††††慭杲湩›瀵⁸㬰 †††洠牡楧⵮潢瑴浯›㬰 †††映湯⵴楳敺›攱㭭 †††⼠‪†††眠楨整猭慰散›潮牷灡਻††††††††整瑸漭敶晲潬㩷攠汬灩楳㭳 †††††††眠摩桴›㤴瀲㭸 †††††††漠敶晲潬㩷栠摩敤㭮⼪ †素ਊ††ㅨ洮楡⵮楴汴⁥⁡੻††††潦瑮猭穩㩥ㄠ瀵㭸 †††挠汯牯›〣〰〰㬰 †素ਊ††⨯††栮浯ⵥ汳摩⁥瀮湡汥眭慲灰牥⸠慳潰笠 †††††瀠摡楤杮›瀴⁸㬰 †††††栠楥桧㩴㌠瀰㭸 †††素⼪ਊ††氮獩⵴潴⵰敮獷⸠瑩浥氠⁩੻††††慰摤湩㩧㠠硰〠〠਻††੽††氮獩⵴潴⵰敮獷⸠瑩浥氠㩩楦獲⵴档汩⁤੻††††慰摤湩ⵧ潴㩰〠਻††੽ †⸠慮⵶牷灡数⁲汵氠Ⱪ⸠慮⵶牷灡数⁲੻††††潢摲牥›㬰 †素ਊ††渮癡眭慲灰牥甠楬愠猠慰੻††††潦瑮眭楥桧㩴戠汯㭤 †素ਊ††琮灯渭睥⵳潨敭⸠楬瑳琭灯渭睥⁳椮整楬愠笠 †††映湯⵴敷杩瑨›潢摬਻††੽††渮癡眭慲灰牥甠楬猠慰੻††††慰摤湩㩧㔠硰਻††੽††渮癡眭慲灰牥笠 †††戠捡杫潲湵㩤琠慲獮慰敲瑮਻††੽㰊猯祴敬ਾ㰊ⴡ‭椼杭眠摩桴∽∱猠捲∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩㔱㌰〶㐵倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ∱‾ⴭਾਊ㰊楤⁶瑳汹㵥搧獩汰祡渺湯❥ਾ††搼癩椠㵤椧汮湩彥潣瑮湥❴猠祴敬✽慰摤湩㩧〱硰※慢正牧畯摮⌺晦㭦㸧 †††††††††††††㰠搯癩ਾ⼼楤㹶ਊ †††ਠ††††ਊਊ㰊ⴡ‭琠慲正椠灭敲獳潩潣敤ⴠ㸭㰊ⴡ‭猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴猠捲∽瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯猯牥楶杮愯卤牥敶⹲獢挿㵮楤灳慬♹㵣㤱洦㵣浩♰汰㵩ㄲ㘴ㄵ㐸倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰爦畴ⴽ∱㰾猯牣灩㹴㰊捳楲瑰琠灹㵥琢硥⽴慪慶捳楲瑰•牳㵣栢瑴獰⼺戯⹳敳癲湩ⵧ祳⹳潣⽭敳癲湩⽧摡敓癲牥戮㽳湣搽獩汰祡挦ㄽ☹捭椽灭瀦楬㈽〰㠵〹☶汐䥵㵄☰牯㵤瑛浩獥慴灭♝瑲㵵ㄭ㸢⼼捳楲瑰ਾⴠ㸭ਊ猼牣灩⁴祴数∽整瑸樯癡獡牣灩≴ਾ⠤畦据楴湯⤨੻ †⼠ ⠤⌧汣捩⵫牵❬⸩潬摡昨湵瑣潩⡮笩 †⼠ ††⠤⌧汣捩⵫牵❬⸩潣瑮湥獴⤨戮湩⡤挢楬正Ⱒ映湵瑣潩⤨笠 †††††ਠ††⼯††††眠湩潤⹷灯湥✨瑨灴㩳⼯獢献牥楶杮猭獹挮浯䈯牵瑳湩偧灩⽥摡敓癲牥戮㽳湣琽♦㵣〲洦㵣汣捩♫汰㵩㔱㌷㜶㔳倦畬䑉〽漦摲嬽楴敭瑳浡嵰⤧਻††⼯††††爠瑥牵慦獬㭥 †⼠ ††⥽਻††⼯素㬩 †ਠ††⼯瘠牡眠摩桴獟⁣‽⠤眠湩潤⁷⸩楷瑤⡨Ⱙ栠楥桧彴捳㴠␠
楷摮睯⤠栮楥桧⡴㬩 †⼠ 晩眨摩桴獟⁣‼㘷⤸੻††⼯††␠✨氮祡牥愲獤⸬慬敹慲獤⤧挮獳∨敨杩瑨Ⱒ栠楥桧彴捳ⴠ㐠′㬩 †⼠ ੽ †眠桟楥桧⁴‽⠤楷摮睯⸩敨杩瑨⤨਻††⠤潤畣敭瑮⸩捳潲汬昨湵瑣潩⤨笠 †††瘠牡猠牣汯呬灯㴠␠搨捯浵湥⥴献牣汯呬灯⤨਻††††晩⠠捳潲汬潔⁰‾〱⤰␠✨朣瑯灯氭湩❫⸩慦敤湉⤨਻††††汥敳␠✨朣瑯灯氭湩❫⸩慦敤畏⡴㬩 †††␠✨昮潬瑡湩ⵧ摡❳⸩慥档昨湵瑣潩⤨笠 †††††瘠牡␠摡⁳‽⠤桴獩㬩 †††††瘠牡瀠牡湥呴灯㴠瀠牡敳湉⡴愤獤愮瑴⡲搧瑡ⵡ潴❰⤩਻††††††晩⠠捳潲汬潔⁰‾〱⤰笠 †††††††⼠␯摡⹳獣⡳琧灯Ⱗ猠牣汯呬灯ⴠ瀠牡湥呴灯⬠瀠牡敳湉⡴愤獤愮瑴⡲搧瑡ⵡ潴❰⤩⬠㌠⤴਻††††††††愤獤挮獳✨潴❰‬捳潲汬潔⁰‫彷敨杩瑨㈯ⴠ㌠〵⤠਻††††††੽††††††汥敳笠 †††††††⼠␯摡⹳獣⡳琧灯Ⱗ瀠牡敳湉⡴愤獤愮瑴⡲搧瑡ⵡ潴❰⤩㬩 †††††††␠摡⹳獣⡳琧灯Ⱗ眠桟楥桧⽴′‭㔳⤰਻††††††੽††††⥽਻††⥽਻⥽਻㰊猯牣灩㹴ਊ⼼潢祤ਾ㰊栯浴㹬�